0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 400.00 ฿

ลูกค้า ais-icon-ookbee สั่งซื้อ ราคา 399.00 บาท

กด *410539956350002

- อัตราค่าบริการในกรณีที่สั่งซื้อด้วยระบบ AIS จะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นำรหัสที่ได้รับทาง sms มาใช้ในเว็บไซต์ Ookbee เท่านั้น ดูวิธีใช้ คลิก

เกี่ยวกับ

ตำราวิชาวิจัยธุรกิจ (Business Research) เล่มนี้ถูกพัฒนาขึ้น จากวิสัยทัศน์ของผู้เขียนซึ่งมองถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และความจำเป็นต่อการปรับตัวสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ขององค์การธุรกิจอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) ตามนโยบาย Thailand 4.0 ธุรกิจต่างมีความจำเป็นต้องการข้อมูลเชิงลึก เพื่อประกอบการตัดสินใจให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล แต่จากการศึกษาผลงานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทยที่ผ่านมา กลับพบว่ายังมีช่องว่างของการพัฒนาวิธีวิทยาการวิจัยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ตำราวิจัยธุรกิจเล่มนี้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองช่องว่างในการพัฒนาวิธีวิทยาการวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กำลังได้ผลรับกระทบอย่างรุนแรงจากการทำลายล้างของเทคโนโลยีดิจทัล (Digital Disruption) เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการใช้เป็นเครื่องมือในการปรับตัวเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งใหญ่นี้ (Disruption) ให้ได้ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะใช้แสวงหาโอกาสและประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย ซึ่งนักวิจัยและนักศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งผู้ที่สนใจโดยทั่วไปสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งรายละเอียดในหนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาจำนวน 12 บทเรียน ประกอบด้วย แนวคิดพื้นฐานการวิจัยทางธุรกิจ การกำหนดปัญหา คำถาม และวัตถุประสงค์การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การสร้างกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย สรุปและนำเสนอผลการวิจัย เทคนิคการวิจัยใหม่ๆ การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้วิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยธุรกิจ เกณฑ์การประเมินผลการวิจัย จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกทักษะทุกบทเรียนด้วย

รายละเอียด

ISBN : 9786167822631

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 479 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 84.54 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล จิตวิรัตน์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว