0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ดูตัวอย่าง

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

วารสารทางวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นช่องทางหนึ่งให้นักวิจัย นักบริการวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ทำงานร่วมกับผู้ใช้ผลงาน มีแหล่งวารสารที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานวิชาการด้านรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัย และประเทศชาติ ให้พัฒนาขึ้นต่อไป ทั้งงานวิชาการรับใช้สังคม เพื่อประโยชน์ของชุมชนและสาธารณะ และงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อผู้ประกอบการ โดยบทความจากงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อตีพิมพ์มีเนื้อหาครอบคลุม7 ประเด็นต่อไปนี้ 1. สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 2. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 3. การบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 4. ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 5. การคาดการณสิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 6. การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 7. แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 97 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 52.26 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : th

ฉบับอื่นของนิตยสารนี้

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup