Designing Creative Strategy การออกแบบกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,490.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 32 นาที

มีตัวอย่าง Case Study ให้คุณเห็นภาพถึงกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์

รู้กลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลดีในปัจจุบันสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณ

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คำอธิบายหลักสูตร
กลยุทธ์ที่สร้างสรรค์มีอยู่รอบตัว แทรกซึมอยู่ทุกมิติในชีวิตมนุษย์ แล้วคุณล่ะ เคยเจอกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ในชีวิตของคุณบ้างหรือไม่ กลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ที่แท้จริงมักจะมี 3 องค์ประกอบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน ฯลฯ ทั้งหมดนี้ล้วนมีกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ครอบคลุมอยู่ หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพการออกแบบกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ ซึ่งล้วนมีกระบวนการที่ชัดเจน รวมถึง Case Study ให้คุณเห็นภาพว่า กลยุทธ์ที่สร้างสรรค์เหล่านี้เป็นอย่างไร และเมื่อองค์กรเหล่านี้ทำออกมาจริง ๆ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอย่างไรบ้าง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ศึกษาตัวเลือกเชิงกลยุทธ์เพิ่มเติม และออกแบบกลยุทธ์อย่างรวดเร็วในทุกสถานการณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนากลยุทธ์และการออกแบบกลยุทธ์
- สร้างภาพกลยุทธ์ของคุณให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อดูโอกาสเชิงกลยุทธ์รอบตัวคุณ
- รู้กลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลดีในปัจจุบันสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณ

ใครที่ควรเรียนหลักสูตรนี้
- ผู้บริหารหรือผู้นำทีมที่ต้องการเครื่องมือช่วยในการออกแบบกลยุทธ์
- พนักงานในองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการเรียนรู้วิธีการออกแบบกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ และสามารถนำเครื่องมือมาปรับใช้ได้จริง

ผู้สอน

ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ.จี้)

ผู้ก่อตั้ง MindDoJo ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กรขนาดใหญ่

MindDoJo (Thailand)

บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

หลักสูตรของคอร์สนี้

Introduction
Welcome to the Course
1:22
Designing Creative Strategy
Scene 1 - Creative Strategies Drive Results
8:17
Scene 2 - Creative Strategy Design Process
11:24
Scene 3 - Strategic Analysis
15:22
Scene 4 - New Perspectives
13:49
Scene 5 - Develop New Strategy
27:24
Scene 6 - Experiment
8:23
Scene 7 - New Strategy Beats Old Strategy
6:09
Post-Test แบบทดสอบหลังเรียน