แกะงบ เจาะราคาพื้นฐานหุ้น 10 เด้ง

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 6,990.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 44 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 19 นาที

สอนการประเมินมูลค่าพื้นฐานเชิงลึกสไตล์นักกลยุทธ์

นักลงทุนที่ต้องการประเมินมูลค่าพื้นฐานด้วยตัวเองไม่ควรพลาด

สอนโดย อาจารย์ประกิต สิริวัฒนเกตุ (อ.ปิง) นักลงทุนมืออาชีพ วิทยากรด้านการลงทุนชื่อดังของไทย และเจ้าของแฟนเพจ "ประกิต สิริวัฒนเกตุ"

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
นักลงทุนหลาย ๆ ท่าน มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา แต่ไม่สามารถที่จะประเมินราคามูลค่าพื้นฐานที่ถูกต้องได้ ทำให้ไม่รู้ว่าราคาหุ้นที่ควรจะซื้อหรือขาย ? และมักจะซื้อขายหุ้นตามข่าว และตามอารมณ์

คอร์สนี้จะช่วยให้เข้าใจรายการต่าง ๆ ในงบการเงินดีขึ้น เพื่อนำไปสู่การประเมินมูลค่าพื้นฐานให้ถูกต้อง เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการประเมินมูลค่าพื้นฐานด้วยตัวเอง

สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้
1.1 การวิเคราะห์งบการเงิน
- ราคาหุ้นกับงบการเงิน และ โครงสร้างงบการเงิน
- งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล)
- งบกำไรขาดทุน
- งบกระแสเงินสด
- การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน
1.2 การประเมินมูลค่าหุ้น (stock valuation)
- การประเมินมูลค่า (มูลค่าเงินตามเวลา, การคิดลดเงินปันผล, การคิดลดกระแสเงินสด)
- การเปรียบเทียบราคาตลาด

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้
- ประเมินมูลค่าพื้นฐานของหุ้นได้ดีมากยิ่งขึ้น
- วิเคราะห์งบการเงินและใช้โมเดลในการวิเคราะห์มูลค่าพื้นฐาน
- รู้ราคาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อ
- สอนการประเมินมูลค่าพื้นฐานเชิงลึกสไตล์นักกลยุทธ์

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการประเมินมูลค่าพื้นฐานด้วยตัวเอง

ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานอะไรมาก่อน
ผู้เรียนควรเรียน คอร์ส "การคว้าโอกาสลงทุนในสภาวะวิกฤติของตลาดหุ้นไทย" และ "หาหุ้นห่านทองคำ สร้าง Passive Income อย่างยั่งยืน" มาก่อน


ผู้สอน

ประกิต สิริวัฒนเกตุ (อ.ปิง)

นักลงทุนมืออาชีพ นักวิเคราะห์ทางเทคนิค วิทยากรด้านการลงทุนชื่อดังของไทย

หลักสูตรของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สออนไลน์
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:25
บทนำ
1:46
การวิเคราะห์งบการเงิน: ราคาหุ้นกับงบการเงิน และโครงสร้างงบการเงิน
1.1 ประโยชน์ของการวิเคราะห์งบการเงิน
7:36
1.2 แนวคิดในการเลือกหุ้นเด่นจากงบการเงิน
6:11
1.3 องค์ประกอบของงบการเงิน, สุขภาพงบการเงินดูได้จาก
6:12
1.4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงบการเงินประเภทต่าง ๆ
6:57
การวิเคราะห์งบการเงิน: งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล)
1.5 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน
12:04
1.6 เงินสด
16:49
1.7 ลูกหนี้การค้า
15:14
1.8 สินค้าคงเหลือ
15:26
1.9 เงินลงทุน
16:53
1.10 สินทรัพย์ถาวร
11:02
1.11 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
5:33
1.12 เงินกู้ยืมระยะยาว
5:40
1.13 ส่วนของผู้ถือหุ้น
10:59
1.14 โครงสร้างงบการเงินต้องเหมาะกับธุรกิจ
9:59
1.15 การมองงบดุลในมุมกว้าง
15:18
การวิเคราะห์งบการเงิน: งบกำไรขาดทุน
2.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
15:06
2.2 รายได้
10:25
2.3 ค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยจ่าย
11:42
2.4 ภาษีเงินได้นิติบุคคล และข้อสังเกตในการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน
5:46
2.5 การทำรายการทางบัญชีที่ควรรู้ 10 เรื่อง (1)
11:52
2.6 การทำรายการทางบัญชีที่ควรรู้ 10 เรื่อง (2)
7:40
2.7 การทำรายการทางบัญชีที่ควรรู้ 10 เรื่อง (3)
8:02
การวิเคราะห์งบการเงิน: งบกระแสเงินสด
3.1 งบกระแสเงินสด: กระแสเงินสดรูปแบบต่าง ๆ (1)
12:00
3.2 งบกระแสเงินสด: กระแสเงินสดรูปแบบต่าง ๆ (2)
11:21
การวิเคราะห์งบการเงิน: การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน
4.1 การวิเคราะห์ Common Size และ Growth
10:37
4.2 การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน
13:30
4.3 การเลือกหุ้นที่มีศักยภาพทำกำไรในระยะยาวจากงบการเงิน
17:17
การประเมินมูลค่าพื้นฐาน
5.1 มูลค่าคืออะไร และขั้นตอนการประเมินมูลค่า
10:52
5.2 Discounted Cash Flow Valuation
9:01
5.3 Dividend Discount Model : DDM
9:02
5.4 การขยายตัวรูปแบบต่าง ๆ และการประเมินมูลค่าของโอกาสในการขยายตัว
9:42
5.5 แบบจำลองการคิดลดเงินปันผลสองขั้น และการคิดลดเงินปันผลสามขั้น
7:59
5.6 การคำนวณหากระแสเงินสดอิสระของกิจการจากกำไรสุทธิ
13:07
5.7 การคำนวณหากระแสเงินสดอิสระของกิจการจากงบกระแสเงินสด
6:32
5.8 แบบจำลองคิดลดกระแสเงินสดอิสระ
9:08
5.9 Terminal Value
6:39
5.10 ตัวคูณราคา: อัตราส่วนราคาต่อกำไร (1)
8:26
5.11 ตัวคูณราคา: อัตราส่วนราคาต่อกำไร (2)
7:49
5.12 ตัวคูณราคา: อัตราส่วนราคาต่อกำไร (3)
11:19
5.13 ตัวคูณราคา: อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
9:21
5.14 ตัวคูณราคา: อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย
7:37
5.15 ตัวคูณราคา: อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด
12:43