การบริหารการเงินสำหรับธุรกิจ SMEs

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 2,390.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 17 นาที

เป็นหลักสูตรที่เน้นด้านการบริหารจัดการการเงินที่เป็นหัวใจและข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดขององค์ธุรกิจทุกประเภท และทุกขนาด

สามารถตอบปัญหาด้านการบริหารการเงินที่ผู้ประกอบการ SMEs เผชิญอยู่ทุกยุคทุกสมัย

สอนโดย อาจารย์สมเด็จ เชตุพน ผู้บรรยายและพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถาบันการเงินและองค์กรธุรกิจ ที่เป็นที่ยอมรับมายาวนานมากกว่า 15 ปี

เกี่ยวกับคอร์สนี้

ในยุคที่เศรษฐกิจและสภาพคล่องทางการเงินมีความเสี่ยง ผู้ที่ต้องการเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวหรือผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยส่วนใหญ่ล้วนเจอปัญหาสภาวะทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการหาเงินมาทำธุรกิจ ปัญหาการบริหารการเงินเพื่อให้ธุรกิจเติบโต หรือปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเมื่อเจอปัญหาเหล่านี้ ทำให้หลาย ๆ คนล้มเลิกความตั้งใจในการทำธุรกิจ เพราะยังไม่รู้วิธีฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ไม่รู้วิธีที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จทางด้านการเงิน ไปจนถึงไม่รู้ต้องทำอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ ซึ่งคอร์สนี้จะเป็นผู้ชี้ทาง บอกวิธีการรับมือและวิธีแก้ปัญหาเมื่อพบกับอุปสรรคเหล่านี้

จุดประสงค์ของคอร์ส
- เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ให้เข้าใจบทบาทของการบริหารเงินที่มีต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของการดำเนินธุรกิจ (หมายเหตุ - ตัวเลขจำนวนธุรกิจ SMEs ในไทยมีมากกว่า 3,000,000 รายทั่วประเทศ เกือบทั้งหมดประสบปัญหาขาดความรู้และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการบริหารการเงิน)
- เพื่อช่วยผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำหนดนโยบายการเงินและเลือกกลยุทธ์การบริหารจัดการการเงินอย่างถูกต้อง
- เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องของกลยุทธ์การบริหารการเงินในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การระดมเงินทุน การบริหารสภาพคล่อง หรือการบริหารการเงินภายใต้ภาวะวิกฤติ เป็นต้น
- เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มากระทบต่อการดำเนินธุรกิจที่สืบเนื่องจากความผิดพลาดในการบริหารการเงิน และการเลือกกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เห็นและเข้าใจความเกี่ยวพันระหว่างกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจระดับองค์กร (Corporate Strategy) และการเลือกนโยบายทางการเงินที่สอดคล้องกัน
- มีความรู้เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารการเงินที่ถูกต้องมีหลักการและระบบ ให้สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ
- ทราบถึงแหล่งที่มาของเงินทุนที่จะนำมาใช้ดำเนินธุรกิจ และเข้าใจถึงรูปแบบการระดมเงินทุนต่าง ๆ
- มีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการบริหารการเงินในภาวการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
- มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินสดและสภาพคล่อง ช่วยให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่ผันผวนในปัจจุบันได้อย่างดี
- มีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง

จุดเด่นของคอร์สนี้
- เป็นหลักสูตรด้านการบริหารการเงินหลักสูตรเดียว ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาสำคัญอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกแง่มุมของการบริหารการเงิน ด้วยหลักสูตรอบรมที่ใช้เวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง
- เป็นหลักสูตรที่เน้นด้านการบริหารจัดการการเงินที่เป็นหัวใจและข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดขององค์ธุรกิจทุกประเภท และทุกขนาด
- สามารถนำเนื้อหาที่เรียนไปไปใช้งานได้จริงทันทีและทำงานได้ภาคปฏิบัติได้จริง
- สามารถตอบปัญหาด้านการบริหารการเงินที่ผู้ประกอบการ SMEs เผชิญอยู่ทุกยุคทุกสมัย
- อาจารย์ผู้บรรยายมีประสบการณ์จริงทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ และสามารถบรรยายเนื้อหาให้กระชับและง่ายต่อความเข้าใจ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ทุกประเภท ทั้งที่ดำเนินการอยู่แล้วหรือเริ่มต้นใหม่
- ผู้ประกอบการธุรกิจ Startups ทุกประเภท ที่เริ่มก่อตั้งกิจการธุรกิจและต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการหาแหล่งเงินทุนและการบริหารการเงิน เพื่อนำมาใช้ในการเริ่มดำเนินธุรกิจ
- ผู้บริหารสายงานด้านการเงินและบัญชีขององค์กรธุรกิจขนาดเล็กและใหญ่ทั่วไป
- พนักงานของสถาบันการเงินที่ทำงานด้านสินเชื่อแก่ธุรกิจ SMEs ให้สามารถนำเอาความรู้ไปช่วยประยุกต์ในการวางแผนการอำนวยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปได้ดี
- ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เรื่องราวของตลาดการเงิน และการบริหารการเงินที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องใดมาก่อนหรือไม่
- ไม่ต้องมีความรู้เรื่องใดมาก่อน เนื่องจากหลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนทุกสาขาอาชีพสามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกันแม้จะมีพื้นฐานที่ต่างกัน ด้วยการกำหนดเนื้อหาและรูปแบบการบรรยายแต่ละช่วงและกรณีศึกษาภาคปฏิบัติ ที่ช่วยให้ทุกคนเรียนรู้ได้ง่าย และสนุกสนานกับการเรียน

ผู้สอน

สมเด็จ เชตุพน

ประธานกรรมการบริษัท SEAB (Thailand) Co., Ltd.

หลักสูตรของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สออนไลน์
แนะนำคอร์สออนไลน์
2:26
บทที่ 1: บทบาทของการบริหารเงินต่อความสำเร็จขององค์กร
1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกำหนดกลยุทธ์องค์กร และนโยบายการเงิน
13:52
1.2 วงจรชีวิตของกิจการ (Life Cycle)
6:35
1.3 ปัญหาที่พบในการบริหารการเงินของ SMEs
11:20
บทที่ 2: ตลาดการเงิน
2.1 บทบาทในการจัดสรรเงินทุน การกู้ระดมทุน การลงทุน
16:28
บทที่ 3: ประเภทของเงินทุนขององค์กรธุรกิจ
3.1 เงินทุนเพื่อการดำเนินธุรกิจ และโครงสร้างที่มาของเงินทุนกิจการ
15:27
3.2 แหล่งที่มาของเงินทุนของธุรกิจ
8:16
บทที่ 4: การตัดสินใจทางด้านการบริหารการเงินของผู้บริหาร
4.1 กลยุทธ์และนโยบายทางการเงิน
21:45
บทที่ 5: การกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายทางการเงิน
5.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร / สัดส่วนระหว่างส่วนทุน-เงินกู้ยืม / ต้นทุน ความพอเพียง เวลาที่ต้องการ และรูปแบบการระดมทุน
33:07
บทที่ 6: การเลือกกลยุทธ์ทางการเงินในสถานการณ์ต่าง ๆ
6.1 การบริหารการเงินในภาวะวิกฤติ
17:37
บทที่ 7: การบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงิน
7.1 เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ควรทราบ
13:52
บทที่ 8: การระดมเงินทุนจากสถาบันการเงิน
8.1 ประเภทของสถาบันการเงินในประเทศไทย และข้อดี-ข้อเสียของแหล่งเงินจากสถาบันการเงิน
13:52
บทที่ 9: การระดมเงินทุนจากตลาดทุน
9.1 ลักษณะสำคัญของการระดมเงินทุนจากตลาดทุน และข้อดี-ข้อเสียของแหล่งเงินจากตลาดทุน
11:11
บทที่ 10: บทบาทของรัฐต่อการจัดหาเงินทุนให้ผู้ประกอบการ
10.1 ข้อแนะนำเพื่อความสำเร็จในระยะยาว
11:54