0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

“อภิธานศัพท์โทรคมนาคมไทย” (Thai Telecommunications Glossary) ในรูปแบบของ การอธิบายให้กระชับแต่ทำาความเข้าใจหรือเห็นภาพมากกว่าคำแปลศัพท์ทางเทคนิคโทรคมนาคมนี้ จัดทำาเพื่อการมีแหล่งอ้างอิงความหมายศัพท์เฉพาะทางเพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานทางวิทยาการ โทรคมนาคมต่อนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยการเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหาได้โดยสะดวก การจัดทำาอภิธานศัพท์ฯ นี้ เป็นการต่อยอดความรู้จากโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Telecommunications Encyclopedia: 2009 edition) ผสมกับเกร็ด สำคัญด้านประวัติหรือเหตุการณ์สำคัญจากโครงการจดหมายเหตุโทรคมนาคมโลกและประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ (IEEE and Thai Communications History & Milestones 2011) เรียบเรียง โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ แล้วจึงจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเว็บไซต์ที่ได้รับความร่วมมือจาก งานเทคโนโลยีประมวลผลข้อความ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในการเผยแพร่อภิธานศัพท์ชุดนี้บน “เล็กซิตรอน (Lexitron)”ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและมีการจัดเก็บความรู้อย่างเป็น ระบบ (Knowledge Management) ด้วยเทคโนโลยี Web 2.0 ทั้งนี้ จะได้พัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง ของการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านคำศัพท์โทรคมนาคมและสามารถพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันได้ ระหว่างผู้สร้างและผู้ใช้งานจากการเพิ่มเติม นำเสนอ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นและผ่าน กระบวนการกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอนสุดท้าย อันจะช่วยให้คำศัพท์เทคนิคโทรคมนาคม นี้มีการเจริญเติบโตขึ้น การเริ่มต้นโครงการนี้มีเป้าหมายการจัดทำคำศัพท์มากกว่า ๑,๐๐๐ คำและ จะเพิ่มขึ้นต่อๆ ไปในอนาคต “อภิธานศัพท์โทรคมนาคมไทย” http://www.thaitelecomkm.org/TTG/ ร่วมสนับสนุนโครงการ Free eBook บริจาคตามสะดวก สมาคม IEEE Thailand section (ติดต่อ email: thailand_chapter@comsoc.org)

รายละเอียด

ISBN : 978-616-12-0181-4

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 317 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 42.50 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ OQC academy

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว