0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

พิมพ์ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2563) หนังสือเรื่อง การเมืองการปกครองไทย เล่มนี้ ผู้เขียนได้มีการวิเคราะห์ในเชิงทฤษฎีการเมืองเพิ่มเติมแต่ยังคงโครงสร้างการนำเสนอหนังสือไว้ตามเดิม การวิเคราะห์การเมืองการปกครองไทยจะทำให้มองเห็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการเมืองการปกครองไทยสมัยหลังการปฏิวัติสยาม ช่วงเวลาจากสมัยรัฐบาลมโนประกรณ์นิติธาดา ถึงรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำให้เห็นถึงความยากลำบากในการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทยเนื่องจากมีทั้งกระแสการยอมรับประชาธิปไตยและต่อต้านประชาธิปไตย ต่างฝ่ายต่างนำวาทกรรมชุดต่างๆ มาต่อสู้แข่งขันแย่งชิงการนำในการกุมอำนาจควบคุมการเปลี่ยนแปลงและการออกแบบระบบการเมืองไทยโดยเฉพาะชนชั้นนำที่มีหลากหลายกลุ่ม นอกจากนี้ การต่อสู้แข่งขันแย่งชิงการนำในการกุมอำนาจควบคุมการเปลี่ยนแปลงและการออกแบบระบบการเมืองไทยยังปรากฏผ่านการออกแบบรัฐธรรมนูญที่ส่งผลต่อดุลอำนาจทางการเมืองการปกครองไทยด้วย ซึ่งดูเหมือนว่ารัฐธรรมนูญแต่ละฉบับยังไม่อาจสะท้อนความเห็นร่วมของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอยู่บ่อยครั้งและการสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองของรัฐธรรมนูญยังไม่เป็นปึกแผ่น หลายกรณีรัฐธรรมนูญจึงเป็นเวทีการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ หนังสือเล่มนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับประเด็นการเมืองการปกครองไทย ซึ่งผู้เขียนได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่ม หนังสือเรื่อง การเมืองการปกครองไทย เล่มนี้ผู้เขียนใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้อง หนังสือเล่มนี้มีสาระ ประกอบด้วย บทที่ 1 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์การปกครองไทยสมัยก่อนการปฏิวัติสยาม ประกอบด้วย การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์การปกครอง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์การปกครองสมัยก่อนสุโขทัยและสุโขทัย พัฒนาการทางประวัติศาสตร์การปกครองสมัยอยุธยาและธนบุรี พัฒนาการทางประวัติศาสตร์การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์การปกครองสมัยหลังการปฏิวัติสยามถึงปัจจุบัน บทที่ 2 การเมืองการปกครองไทยสมัยรัฐบาลมโนประกรณ์นิติธาดา ถึงรัฐบาล ป. พิบูลสงคราม ประกอบด้วย ความสำคัญของการศึกษาการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 การรัฐประหาร พ.ศ. 2490 จุดตั้งต้นของประชาธิปไตยแบบไทยๆ การเมืองการปกรองไทยก่อนและหลังสงครามมหาเอเชียบูรพา บทที่ 3 การเมืองการปกครองไทยสมัยรัฐบาลถนอม กิตติขจร ถึงรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกอบด้วย สภาพการณ์ทางการเมืองไทยก่อนการรัฐประหารของ สฤษดิ์ ธนะรัชต์ สาเหตุการรัฐประหารของ สฤษดิ์ ธนะรัชต์ อุดมการณ์ทางการเมืองพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ บทบาทในฐานะพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการของ สฤษดิ์ ธนะรัชต์ การพัฒนาประเทศไปสู่ภาวะทันสมัยของ สฤษดิ์ ธนะรัชต์ การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองไทยสมัยรัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการสมัยรัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ การใช้อำนาจพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการสมัยรัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ การเมืองการปกครองไทยสมัยรัฐบาลถนอม กิตติขจร เหตุการณ์ทางการเมือง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของคนไทย ความขัดแย้งระหว่างเผด็จการกับขบวนการประชาธิปไตย การเมืองการปกครองไทยในระบอบกึ่งประชาธิปไตยกึ่งเผด็จการ การเมืองการปกครองไทยสมัยเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า การเมืองการฟื้นฟูประชาธิปไตย การเมืองพฤษภาทมิฬสู่การปฏิรูปการเมือง นโยบายประชานิยมกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย การเมืองหลังทักษิณ ชินวัตร ย้อนกลับเป็นการเมืองภาครัฐในระบอบกึ่งประชาธิปไตยกึ่งเผด็จการ บทที่ 4 การเมืองรัฐธรรมนูญในการเมืองการปกครองไทย ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยแบบไทย การเมืองในรัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตย การเมืองในประวัติรัฐธรรมนูญไทย รัฐธรรมนูญนิยมในการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญไทยสมัยรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 463 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 116.35 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ พลเมืองโลก

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2020 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17