0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 200.00 ฿

เกี่ยวกับ

ผู้ชายที่มีเลข5นำหน้าอายุ คํานํา วตั ถุประสงค์หลกั ในการทําหนงั สือเล่มนี้น่าจะ เป็ นการบอกเล่าเร่ืองราวของผู้ชายคนหน่ึงซ่ึงใน ปัจจุบนั ก็มีอายุขึ้นท่ีเลขห้าแล้วก็คิดถึงส่ิงท่ีเขาเผ ชิญอยู่ณปัจจุบนั ส่ิงท่ีผ่านมาและส่ิงท่ีจะต้องเดินต่อ ชิญอยู่ณปัจจุบนั ส่ิงท่ีผ่านมาและส่ิงท่ีจะต้องเดินต่อ ไปอยากมอง ย้อนกลบั ไปถึงต้งั แต่เกิดวยั รุ่นวยั ทํางานวยั สรา้ งตวั และมีครอบครวั และมีส่ิงไหนท่ี กระทบกระเทื อนทําให้เหน่ื อยล้าหรือแข็ งแกร่ งเพ่ื อ จะมาบอกเล่ ากบั คนท่ี ยงั เผชิ ญอยู่ ในวยั ท่ี แตกต่ าง กนั ว่าชีวิตมนั ดีงามจงภูมิใจและดีใจกบั ส่ิงท่ีเป็น introduction The main purpose of the book was supposed to be to tell the story of a man who is now turning five and thinking about what he was going through in the present and what to do next. go to look Go back to when you were born, teenagers, working age, building up and having a family, and is there anything that affects you, makes you tired or strong to tell about People who still face different ages that life is good, be proud and happy with what you are.

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 137 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 180.60 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ antiqueline

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup