0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 25.00 ฿

ลูกค้า ais-icon-ookbee สั่งซื้อ ราคา 25.00 บาท

กด *410502557380057

- อัตราค่าบริการในกรณีที่สั่งซื้อด้วยระบบ AIS จะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นำรหัสที่ได้รับทาง sms มาใช้ในเว็บไซต์ Ookbee เท่านั้น ดูวิธีใช้ คลิก

เกี่ยวกับ

พระบรมราโชวาทและพระราชด􀄞ำรัส ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานหรือมีกระแส พระราชด􀄞ำรัสแก่คณะบุคคลในโอกาสต่างๆ นับแต่พระปฐม บรมราชโองการ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เป็นต้นมา เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามหาศาลประดุจแก้วมณีโชติ ที่สาดส่องน􀄞ำทาง สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้น้อมน􀄞ำไปปฏิบัติให้ได้ รับประโยชน์สุขได้เป็นอย่างดี ผู้ที่น้อมน􀄞ำเอาพระบรมราโชวาทและพระราชด􀄞ำรัส มาเป็นหลักในการด􀄞ำเนินชีวิตนั้น เท่ากับว่าได้เดินตามรอยเท้าของ พระองค์ไปบนเส้นทางที่ถูกต้องดีงาม และก่อให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติ หนังสือ ตามรอยเท้าพ่อ เล่มนี้ ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาท และพระราชด􀄞ำรัส ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ รวม ๕๙ บท โดยมี จุดประสงค์เพื่อให้คนไทยได้อ่าน ได้ศึกษา และน้อมน􀄞ำไปเป็นหลัก ในการด􀄞ำเนินชีวิต เพื่อความสุขความเจริญแก่ตนและประเทศชาติ ตราบใดที่เรายังยึดมั่นและตั้งตนปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท และพระราชด􀄞ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็เปรียบเสมือน ว่า พระองค์ยังทรงสถิตอยู่กับเรา อยู่ในใจของคนไทย ไม่จากไปไหน ตราบนั้น ด้วยส􀄞ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ บริษัท ส􀄞ำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จ􀄞ำกัด

รายละเอียด

ISBN : 9786162682315

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 64 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 229.47 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัทสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว