1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 60.00 ฿

เกี่ยวกับ

ภาพหนาปกเปนรูปที่สมาคมฯ ใชสําหรับรณรงคเนื่องในวันเบาหวานโลกป 2559 ท่ีผานมาพรอมคําขวัญวันเบาหวานโลก“เบาหวาน.....รูจักเพื่อปองกันรูทันเพื่อควบคุม”เนอื้หาภายใน เลมก็จะสอดคลองไปกับคําขวัญวันเบาหวานโลก เช่น - “สถานการณโรคเบาหวานในประเทศไทย” เขียนโดยศาสตราจารยนายแพทยวิชัย เอกพลากร ไดบอกเลาถึงขอมูลโรคเบาหวานลาสุดของประเทศไทยซึ่งพบวาความชุกของโรคเพิ่มสูงขึ้น ที่นากังวลคือความชุกของโรคในชนบทสูงกวาในเมือง -“คุณเสี่ยงตอการเปนเบาหวานหรือไม” เขียนโดยรองศาสตราจารยแพทยหญิงทิพาพร ธาระวานิช -“ข้อแนะนำสำหรับกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายในผู้เป็นเบาหวานโดยสมาคมโรคเบาหวานสหรฐัอเมริกาพ.ศ.๒๕๕๙” ซึ่งเพิ่งได้รับการตีพิมพมาใหทานสมาชิกไดอานกัน

รายละเอียด

ISBN : 0125-6106

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 68 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 32.44 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ dmthaiorggmailcom

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup