0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 100.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นโดยทีมผูใหบริการที่มีความชํานาญและมีประสบการณในการดูแลรักษาโรคเบาหวาน สามารถใชเปนแหลงอางอิงหรือเปนคูมือประกอบการรักษาดวยยาฉีดอินซูลิน มีเนื้อหาครอบคลุมทุกดานท่ีกลาวไวขางตน มีรายละเอียดของอุปกรณการฉีดยาที่มีใหเลือกหลากหลายในปจจุบัน และมีวิธีปองกันหรือแกไขสิ่งไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงยารักษาเบาหวานชนิดใหมที่บริหารดวยการฉีด ลักษณะที่เดนคือ มีการสรุปประเด็นสําคัญและขอควรปฏิบัติเพื่อลดการเกิดขอผิดพลาดจากการรักษา คําแนะนําหลายอยางไดปรับใหเหมาะสม และสามารถใชไดจริงในสภาวะความเปนอยูในพื้นที่ที่มีขอจํากัด

รายละเอียด

ISBN : 978-616-92070-2-3

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 80 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 8.91 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ dmthaiorggmailcom

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup