0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 149.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือ "หลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย" เล่มนี้ คือตำราและคู่มือการทำวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ โดยผู้เขียนได้ทำการปรับปรุงและแต่งเติมเนื้อหาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาโท เอก ใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษา ตลอดทั้งเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่ต้องการค้นคว้าวิจัยอิสระได้เป็นอย่างดี สารบัญ ตอนที่ 1 การเตรียมการก่อนลงมือทำวิทยานิพนธ์/การวิจัย - บทที่ 1 บทนำทั่วไป - บทที่ 2 โครงสร้างวิทยานิพนธ์/การวิจัย - บทที่ 3 การค้นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการเขียนเค้าโครง ตอนที่ 2 การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ - บทที่ 4 การเขียนบทที่ 1 : บทนำ - บทที่ 5 การเขียนบทที่ 2 : เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - บทที่ 6 การเขียนบทที่ 3 : วิธีดำเนินการวิจัย - บทที่ 7 การพิมพ์และการเตรียมนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตอนที่ 3 การทำและการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ - บทที่ 8 การทำและการเขียนบทที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูล - บทที่ 9 การทำและการเขียนบทที่ 5 : สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตอนที่ 4 การทำรายงานผลงานวิทยานิพนธ์/การวิจัย - บทที่ 10 การปรุงแต่งผลงานวิทยานิพนธ์/การวิจัย - บทที่ 11 การตรวจสอบงานพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์/การวิจัย - บทที่ 12 การจัดทำรูปเล่มผลงานวิทยานิพนธ์/การวิจัย

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 353 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 25.65 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Great idea

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup