0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

พุทธ กับ วิทยาศาสตร์ คู่มือการดำรงชีวิต การศึกษาและปฏิบัติธรรม วิปิสสนากรรมฐาน ความแปรปรวนของโลก สภาวะโลกร้อน ภาวะเรือนกระจก พลังงานทดแทน นิยาม 5 : อุตุนิยาม พีชนิยาม จิตตนิยาม กรรมนิยาม ธรรมนิยาม โยนิโสมนสิการ การแก้ไขปัญหาในโลกและชีวิต ด้วย สติ - สมาธิ - ปัญญา อิทัปปัจจยตา - ปฏิจจสมุปบาท ปัจจยาการ สติปัฏฐาน 4 วิปัสสนาภูมิ ขันธ์ 5 อายตนะ 6 นิพพาน กาลามสูตร

รายละเอียด

ISBN : 978-616-305-969-7

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 266 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 110.14 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ศาสตราจารย์ นพ. คงศักดิ์ ตันไพจิตร

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup