0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

สติ-ความรู้สึกตัว คือสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในชีวิต และเป็นหัวใจแห่งการรู้เห็นธรรม หนังสือ "ภาวนา ภาษาธรรม" เป็นคู่มือศึกษาและปฏิบัติธรรม ในการเจริญสติและวิปัสสนากรรมฐาน ตลอดถึงบรรยายถึงประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของผู้แต่งในช่วงชีวิตแห่งการภาวนา "ภาวนา ภาษาธรรม" รวบรวมหัวใจและหลักสำคัญต่างๆในพระพุทธศาสนา ปัญญา 3 ระดับ รูป-นาม วิปัสสนาภูมิ มหาสติปัฏฐาน4 ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท สมมติบัญญัติ ปรมัตถสัจจะ สมาธิระดับต่างๆ อารักขกรรมฐาน อาลยวิญญาณ ภวังคจิต จิต-มโน-วิญญาณ กำเนิดของจิต-วิญญาณ นิวรณ์5 ตัณหา อุปาทาน อัตตา อริยสัจ4 สัมปชัญญบรรพ วิธีทำความรู้สึกตัว ทางลัดสู่พระนิพพาน ความรู้สึกตัวเป็นทั้งลายแทงและขุมทรัพย์ นำให้เกิดญาณทัสสนะ ธัมมวิจย โยนิโสมนสิการ เห็นความคิดแต่ไม่เข้าไปในความคิด ไม่ต้องทุกข์เพราะความคิด ไม่หลง หายโง่เมื่อรู้สึกตัว ภาคผนวก ได้รวม วิธีสร้างจังหวะตามแนวหลวงพ่อเทียน และ อานาปานสติสูตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติ

รายละเอียด

ISBN : 978-974-10-0365-5

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 265 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 87.92 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ศาสตราจารย์ นพ. คงศักดิ์ ตันไพจิตร

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup