0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

เมื่อมีการตกลงระหว่างกันของบุคคลหรือนิติบุคคลเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ ย่อมทำให้เกิด “สัญญา” ซึ่งถือว่าเป็นข้อตกลงที่ทำร่วมกันระหว่างผู้ทำสัญญาทั้ง 2 ฝ่าย นอกจากจะมีผลทางกฎหมายแล้ว การทำสัญญาระหว่างกันยังมีผลต่อภาษีของคู่สัญญาด้วย ภาระภาษีเมื่อทำสัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องต้องศึกษาและทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ทั้งนี้ สัญญาที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับเงินหรือทรัพย์สินของผู้ประกอบการ ก็คือ “สัญญาให้” และ “สัญญากู้ยืมเงิน” Mini Guidebook เล่มนี้จะมาให้ความกระจ่างว่าเมื่อมีการตกลงทำสัญญาทั้ง 2 ประเภทนี้ จะส่งผลทางธุรกิจและภาระภาษีต่าง ๆ อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียด

ISBN : 9786163022684

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 24 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 7.36 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ธรรมนิติ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup