0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

ผลของการสำรวจระบบสารสนเทศด้านสุขภาพและการแพทย์ของประเทศตัวอย่างที่มีการพัฒนาแล้วนั้น มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน กำหนดแนวทางและนโยบายทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยเอง รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและจัดสรรงบประมาณด้วย ซึ่งจากการสำรวจ ระบบฯ ที่มีคุณภาพจำเป็นต้องมีการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่สัมพันธ์กัน ครอบคลุมโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายใต้การจัดการดูแลที่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย และรูปแบบมาตรฐานภายในแหล่งเก็บข้อมูลและการประมวลผลเดียวกัน เพื่อนำมาประกอบผลและจัดรูปแบบให้สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกรรมทางด้านสุขภาพ จนกลายเป็นระบบข้อมูลสุขภาพและการแพทย์แห่งชาติดังวัตถุประสงค์ได้ โดยในหลายประเทศที่สำคัญได้มีการศึกษาและการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพและการแพทย์ระดับประเทศของตนในรูปแบบเครือข่ายแห่งชาติ มีวิธีและการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป เพื่อตอบสนองตามความเหมาะสมของประเทศนั้นๆ และเพื่อสร้างระบบฯ ที่มีเสถียรภาพ คุณภาพ และความปลอดภัยให้ดีที่สุด “การสำรวจระบบสารสนเทศด้านสุขภาพของโลกสู่การพัฒนาระบบอัจฉริยะประเทศไทย พ.ศ. 2553” ฉบับนี้ ได้รวบรวมผลการสำรวจระบบสารสนเทศด้านสุขภาพและการแพทย์แห่งชาติ รวมถึงกฎระเบียบและข้อกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องจากประเทศชั้นนำในแต่ละภูมิภาคของโลก ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มตัวอย่างประเทศในสหภาพยุโรปและทวีปเอเชีย และประเทศออสเตรเลีย รวมไปถึงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่เป็นองค์ความรู้และแนวทางประกอบ “ส่วนหนึ่ง” ต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพและการแพทย์แห่งชาติของประเทศไทยต่อไป ร่วมสนับสนุนโครงการ Free eBook บริจาคตามสะดวก สมาคม IEEE Thailand section (ติดต่อ email: thailand_chapter@comsoc.org)

รายละเอียด

ISBN : 978-616-12-0161-6

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 150 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 85.64 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ OQC academy

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว