0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 200.00 ฿

เกี่ยวกับ

"พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ, การขนส่งทางบกฯ, การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ, การทำงานของคนต่างด้าวฯ, การธนาคารพาณิชย์ฯ, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ, การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ, การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม , การพนันฯ, การไฟฟ้านครหลวงฯ, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฯ, การรับขนของทางทะเล , การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่, การเล่นแชร์ฯ, การเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลฯ, การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ, การสื่อสารแห่งประเทศไทย , แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.แพ่งฯ ป.วิ.อาญาฯ, คณะสงฆ์ , คนเข้าเมืองฯ , ควบคุมการเช่านาฯ, ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๗๙, ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐, ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒, ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ, คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ, คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ *มี ฎ. เทียบข้อสอบ (๒๕๔๙) ผู้ช่วยผู้พิพากษา, คุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมฯ , เครื่องหมายการค้าฯ, เงินทดแทนฯ, จราจรทางบกฯ จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ฯ, จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ, จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ, จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรฯ, จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฯ, จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ, จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายฯ พ.ร.ฎ. จัดตั้งองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ฯ, จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ, จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน , ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน , ทนายความฯ, ทะเบียนราษฎร, ทางหลวงฯ, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , บัตรประจำตัวประชาชนฯ, ประกอบกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาฯ, ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ฯ, ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ, ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฯ, ประกันสังคม , ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินฯ ประมวลกฎหมายที่ดินฯ ประมวลรัษฎากร, ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีฯ ป่าไม้ , ป่าสงวนแห่งชาติ, ไปรษณีย์ พ.ร.ก. การปฏิรูประบบสถาบันการเงินฯ , พระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนฯ พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ร.ก. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย, การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไรฯ พ.ร.ฎ. จัดตั้งองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ฯ พ.ร.ฎ. จัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยฯ พ.ร.ฎ. โอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติฯ , พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ , พนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๙๘ , ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม *มี ฎ. เทียบข้อสอบ (๒๕๔๘) เนติบัณฑิต* พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ , พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ , พิกัดอัตราภาษีสรรสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ , การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ , ภาษีป้ายฯ , ภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ , ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ , มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ , ยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืน ฯ , ยาฯ , ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ , ยาเสพติดให้โทษฯ , รถยนต์ฯ , ระเบียบการพัสดุฯ ระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ , ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ , แร่ฯ , แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ *มี ฎ. เทียบข้อสอบ ๒๕๔๘) เนติบัณฑิต* , ล้มละลายฯ *มี ฎ. เทียบข้อสอบ (๒๕๔๗, ๒๕๔๙) เนติบัณฑิต* สมัย ๕๗ , ลักษณะปกครองท้องที่ ฯ , ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช , ลิขสิทธิ์ฯ , วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทฯ , ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลฯ , ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ , ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมฯ , ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ , วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ , วิธีดำเนินการคุมความประพฤติตาม ป.อาญาฯ , วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ , ศุลกากรฯ , สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ , สถานพยาบาลฯ , สวนป่าฯ , สิทธิบัตรฯ , สุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ , หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ , ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๔๗๕ , ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ แห่ง ป.แพ่ง ที่ได้ตรวจชำระใหม่ฯ , ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัดฯ , ให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. ๒๔๙๙ , อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐ , อ้อยและน้ำตาลทราย ฯ , อาคารชุดฯ , อาวุธปืนฯ , อาหารฯ"

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 541 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 114.95 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup