1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 299.00 ฿

เกี่ยวกับ

การเขียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาชาวจีนThe foundation of Thai writing for Chinese students.针对中国学生的基础泰语写作 เป็นวิชาที่ว่าด้วยการเขียนเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาชาวจีนที่มีพื้นฐานโดยเฉพาะ เนื่องจากปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เปิดสอนสาขาวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเอก และวิชาโทเพิ่มมากขึ้น กว่า 80 แห่งทั่วประเทศ อีกทั้งยังปรากฏว่ามีนักศึกษาชาวจีนที่เดินไปศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาไทยที่ประเทศไทยอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้เขียนพบว่า ตำราการเขียนภาษาไทยสำหรับชาวจีนที่แยกออกเป็นทักษะเฉพาะยังหาได้ยาก ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรวบรวมข้อมูล จากความรู้และประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน และการสร้างหลักสูตรภาษาไทยให้ผู้เรียนชาวต่างประเทศ จนกระทั่งเป็นตำราการเขียนภาษาไทยเล่มนี้ ผู้เขียนรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของรองศาสตราจารย์ ดร.เฉิน ลี่ จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง และอาจารย์ ดร.รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล จากมหาวิทยาลัยรังสิต ที่กรุณาตรวจสอบต้นฉบับให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ สุดท้ายหากตำราเล่มนี้ปรากฏสิ่งหนึ่ง สิ่งใดผิดพลาดหรือบกพร่อง ผู้เขียนต้องขอกราบ ขออภัยไว้ และจะเป็นพระคุณยิ่งหากมีผู้รู้ท่านอื่น ๆ จะอนุเคราะห์ช่วยแก้ไขข้อมูลที่หากเห็นว่า มีข้อผิดพลาด โดยติดต่อมายังผู้เขียนก็จะเป็นการดีที่จะช่วยให้หนังสือเล่มนี้มีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 186 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 80.80 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ เทวาปัญญา

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว