0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 249.00 ฿

เกี่ยวกับ

มหาตมา คานธี บิดาแห่ง ประชาชาติ ของอินเดีย ผู้นํา และนักการเมืองที มีชือเสียงชาวอินเดีย และศาสนาฮินดู เกิดเมือ วันที 2 ตุลาคม ค.ศ. 1869 ในแคว้นคุชราตทาง ทิศตะวันตกของอินเดีย มารดาของคานธี เป็น ภรรยาคนที 4 ของบิดาของคานธี มหาตมา คานธีใน ค.ศ. 1883 เดือนพฤษภาคม คานธีมี อายุ 13 ปี ได้สมรสกับเด็กหญิงชือกัสตูรบา ซึง อายุมากกว่าคานธีประมาณ 6 เดือน ซึงสาเหตุ 4ทีคานธีสมรสเร็วนัน มาจากประเพณีท้องถินที นิยมให้เด็กแต่งงานกันเร็ว ๆ คานธี มีความสุข กับชีวิตคู่มาก คานธี และกัสตูรบามีบุตร-ธิดา รวมกันทังสิน 5 คน แต่คนหนึง ได้เสียชีวิตลง ตังแต่ยังเป็นทารกทําให้เหลือ 4 คน ใน ค.ศ. 1888 เป็นปีทีบุตรคนแรก (ไม่นับคนทีเสียชีวิต ขณะเป็นทารก) ของคานธีได้ถือกําเนิดขึน และ เป็นปีทีทางครองครัว ได้ส่งคานธีไปศึกษาวิชา กฎหมายทีอังกฤษ โดยก่อนจะเดินทาง คานธี ได้ให้สัญญากับมารดาว่า จะไม่รับประทาน เนื อสัตว์ และสุรา และจะไม่ยุ่งเกียวเกาะแกะ กับสตรี เพือให้มารดาได้อุ่นใจ แล้วเดินทางไป อังกฤษ เมือไปถึงอังกฤษ คานธีพบปัญหาใหญ่ในการ ดําเนินชีวิตในอังกฤษ นันคือ วัฒนธรรม มารยาท สิงปลูกสร้างต่าง ๆ ในอังกฤษนันไม่ 5เหมือนอินเดีย คานธีต้องระวังตนในเรือง มารยาทซึงจะมาทําตามคนอินเดียเหมือนเดิม ไม่ได้ คานธีต้องปรับตัวบุคลิกต่าง ๆ ให้เข้ากับ คนอังกฤษให้ได้ นอกจากนี อาหารในอังกฤษทีไม่ใช่เนือสัตว์นัน ในสมัยนันรสชาติจะจืดมาก จะกินเนือสัตว์ก็ไม่ ควรเพราะได้ให้สัญญากับมารดาไว้แล้ว ปัญหา ด้านอาหารนันทุเลาลงเมือคานธีได้รู้จักอาหาร มังสวิรัติ และได้ซือหนังสือคู่มือสําหรับนัก มังสวิรัติเข้า คานธีจึงได้มีวิธีรับประทาน มังสวิรัติอย่างเป็นสุขในอังกฤษ ส่วนมารยาท และวัฒนธรรมก็ต้องค่อยๆปรับตัวไป และใน ทีสุด คานธีก็สําเร็จการศึกษาและสอบได้เป็น เนติบัณฑิต และเมือได้เป็นเนติบัณฑิตแล้ว คานธีก็เดินทางกลับสู่อินเดียใน ค.ศ. 1892 เพือ ประกอบอาชีพ ในปีเดียวกันคานธีกลับมา ลูก 6คนทีสองของคานธีก็กําเนิดขึน แต่ในด้านอาชีพ แม้จะประสบความสําเร็จในการศึกษา แต่การ ประกอบอาชีพในช่วงแรกของคานธีนันประสบ ความยากลําบากตะกุกตะกัก แต่แล้วไม่นานต่อมา คานธีก็ได้งานชินหนึงซึง เป็นตัวแปรสําคัญ ทีทําให้คานธี กลายเป็น นักการเมืองทีมีชือเสียงโด่งดังในเวลาต่อมา งานนันคือ ให้ไปเป็นทนายว่าความให้ลูกความ ในประเทศแอฟริกาใต้ ดังนัน ใน ค.ศ. 1893 คานธีได้เดินทางไปประเทศแอฟริกาใต้ โดยเมือ เดินทางไปถึง คานธีได้ซือตัวรถไฟชัน First Class (ชันทีหรูหราสะดวกสบายทีสุด ค่าตัว แพงทีสุด) ไปยังเมืองทีลูกความต้องการ แต่ ทว่า ผู้โดยสารชัน First Class ทีผิวขาว ไม่ พอใจทีคนผิวคลําอย่างคานธีมาอยู่ร่วมชัน First Class กับพวกเขา จึงไปประท้วงบอก 7เจ้าหน้าที เจ้าหน้าทีจึงเดินมาสังให้คานธีย้ายตู้ โดยสารไปโดยสารตู้ของ Third Class (ชันไม่ สะดวก ไม่หรูหรา แต่ค่าตัวถูกทีสุด) ทังๆที คานธีเสียเงินซือตัว First Class มาอย่างถูกต้อง คานธีจึงปฏิเสธ ทําให้ความขัดแย้งในรถไฟชัน First Class รุนแรงขึนเรือย ๆ จนในทสด คานธกถกเจาหนาท รมทาราย และคานธถกผโดยสาร ผิวขาวโยนออกมาจากรถไฟ โดยเจ้าหน้าทีต่างอ้างว่า รถไฟชันหนึงนีสร้าง สําหรับผู้โดยสารผิวขาวเท่านัน เหตุการณ์นีทํา ให้คานธีเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิง และยิงเศร้า มากยิงขึนเมือรู้ว่าชาวผิวคลําเกือบทุกคนถูก เหยียดหยามจากชนผิวขาวในแอฟริกาใต้ นับ แต่นัน คานธีก็ได้เข้าต่อสู้เรียกร้องสิทธิ มนุษยชนของชาวผิวคลําในแอฟริกาใต้ และ เมือ คานธรวาการตอสครงนไมจบงาย ๆ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 106 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 7.14 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัท กลอรี่แอนด์พาวเวอร์ จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup