0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 299.00 ฿

เกี่ยวกับ

ถ้ำคุณเป็นคนหนึ่งที่เรียนภำษำอังกฤษ มำตั้งหลำยปี แต่ยังพูดได้แค่ Yes, No, OK, Thank you โดยกว่ำจะนึก แต่ละประโยคหรือแต่ละค ำศัพท์ออกนั้น รู้สึกช่ำงยำกช่ำงเย็นเหลือเกิน คู่สนทนำ คงเดินหนีไปแล้ว ครูเก๋จึงได้เขียนหนังสือ “I can speak English ฉันพูดภำษำอังกฤษได้” เล่มนี้ขึ้นมำ เพื่อแก้ไขปัญหำกำรพูด ภำษำอังกฤษ โดยได้รวบรวมเทคนิคกำรออกเสียงที่ถูกต้อง, ประโยคภำษำอังกฤษฮิตติดปำกที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน, บท สนทนำที่ใช้พูดคุยกันจริงๆ แบบเข้ำใจง่ำย, แบบฝึกหัดและ ค ำศัพท์ที่ควรรู้ให้ผู้อ่ำนได้ฝึกฝน ที่ส ำคัญยังได้รวบรวม เว็บไซต์เรียนภำษำอังกฤษแบบฟรีๆ มำให้ทุกคนด้วยนะคะ แค่ E-book เล่มนี้ คุณก็สำมำรถเรียนภำษำอังกฤษ ได้ทุกที่ทุกเวลำ ไม่ต้องแบกหนังสือหนักๆ อีกต่อไปแล้วค่ะ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 105 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 13.52 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Pimradasiri

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2020 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17