0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 200.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้ มีชื่อเรื่องว่า "รู้จักภายใน ต้องเข้าใจภายนอก" มาจากคำกล่าวที่ว่า "รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง" ซึ่งหมายถึง การรู้จักตัวเองและรู้จักผู้อื่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตส่วนตัว การทำงาน หรือการดำเนินธุรกิจ สำหรับคำว่า "รู้จักภายใน" หมายถึง การเข้าใจถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ความสามารถ ศักยภาพ และความต้องการของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ส่วนคำว่า "เข้าใจภายนอก" หมายถึง การเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมและสถานการณ์รอบตัว ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม หนังสือเล่มนี้ มุ่งเน้นที่จะให้ความรู้และแนวทางในการรู้จักภายในและเข้าใจภายนอก โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้ ส่วนที่ 1 รู้จักภายใน ในส่วนนี้จะกล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรู้จักภายใน เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน ความสามารถ ศักยภาพ ความต้องการของตนเอง แนวทางในการพัฒนาตนเอง ฯลฯ ส่วนที่ 2 เข้าใจภายนอก ในส่วนนี้จะกล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจภายนอก เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี ความต้องการของตลาด ฯลฯ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่านในการรู้จักภายในและเข้าใจภายนอก เพื่อนำไปสู่การประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน ผู้เขียน วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 110 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 5.26 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ antiqueline

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว