0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 140.00 ฿

เกี่ยวกับ

สำนักพิมพ์ : เพชรนาคา ราคาปก : 175 บาท สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผู้คนต่างหาธุรกิจที่ต้องการทำรายได้มากกว่าเดิม ด้วยทรัพยากรที่มีจำกัด ผู้คนต่างหาทางอกด้วยกรรมวิธีต่างๆ เพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้เพียงพอต่อค่าครองชีพในปัจจุบัน ซึ่งประชากรในประเทศไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยทำการเกษตร ทำนา ทำไร่ ทำสวน ประมง และปศุสัตว์ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่ ซึ่งส่วนมากจะทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยว เช่น การทำนาเพียงอย่างเดียวซึ่งผลผลิตก็จะได้จากข้าวเพียงอย่างเดียว หรือการเลี้ยงปลาเพียงอย่างเดียวผลผลิตก็จะได้จากปลาเพียงอย่างเดียวเช่นเดียวกัน ทำให้พืชผักผลไม้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีความต้องการตลอดฤดูกาล จึงทำให้พืชผักผลไม้มีราคาสูง เกษตรกรต่างก็มุ่งหวังให้ผลผลิตสามารถทำรายได้ให้มากๆ ทำให้เกษตรกรต่างพากันพึ่งพาสารเคมีที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผักผลไม้ บ้างก็เน้นสารเคมีที่ส่งผลต่อปริมาณมากๆ บ้างก็ต้องการสารเคมีที่ส่งผลให้พืชผักผลไม้สามารถออกดอกผลนอกฤดูกาล ทำให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระต้นทุนทางการผลิตสูง เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรได้กำไรน้อย บางครั้งก็ไม่พอ จึงเกิดการเพิ่มหนี้สินให้แก่ตัวเกษตรกร ทำให้เกษตรกรต่างดิ้นรนหาทางออก โดยการนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามวิธีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม "โครงการ 1ไร่แก้จน" หรือ "1 ไร่ 1 แสน" หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นใดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำไปศึกษาและใช้ปฏิบัติจริงในไร่นา และเพื่อเผยแพรให้แก่ผู้สนใจทั่วไป อย่างไรก็ตามการทำเกษตรแบบผสมผสานกับการเกษตรเชิงเดียวนั้น มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป รายละเอียดในหนังสือต้นแบบและแนวคิด...ไร่นาสวนผสม 1 ไร่ ได้ 1 แสน เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติจริง ตามแผนงานก ารศึกษาทดลองด้านการเกษตร อาจจะแตกต่างจากประสบการณ์ในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งผู้ที่จะนำความรู้นี้ไปปฏิบัติควรที่จะศึกษาอย่างกว้างขวางแล้วทดลองปฏิบัติจริงแล้วดัดแปลงรายละเอียดให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของครอบครัว และท้องถิ่น ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com

รายละเอียด

ISBN : 9786165787420

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 125 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 127.73 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว