0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

หมวดหมู่ :

,

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 217.00 ฿

เกี่ยวกับ

PRODUCTSหนังสือเล่มนี้เหมาะส􀁑าหรับผู้จัดการ นักออกแบบ ผู้ผลิต วิศวกร และนักการตลาด จากการบอกเล่าเรื่องราวของความส􀁑าเร็จของผลิตภัณฑ์ได้อย่างละเอียด ท􀁑าให้ความคิดเรื่องผลิตภัณฑ์ที่คุณเคยมีเปลี่ยนไป และท􀁑าให้เห็นถึงความจ􀁑าเป็นที่ต้องผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่จะท􀁑าได้ ในหนังสือคุณจะได้เรียนรู้วิธี…• เพิ่มสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ให้สูงที่สุด ด้วยต้นทุนที่ต􀁤่ำที่สุด• ตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำนอำรมณ์ของลูกค้ำด้วยควำมประณีตและลึกซึ้ง• สร้ำงควำมมั่นใจว่ำผลิตภัณฑ์ของคุณช่ำงเหมำะสมกับผู้ใช้ วัฒนธรรม และโลก

รายละเอียด

ISBN : 978-616-7868-67-7

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 322 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 95.98 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Pran Publishing

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว