0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 250.00 ฿

เกี่ยวกับ

"ตำราเล่มนี้ได้พัฒนาขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา 01216486 การจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Environmental Management) โดยผู้เขียนได้พัฒนาตำราเล่มนี้ต่อมาจากเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01216486 การจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Environmental Management) อันเป็นวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นอกจากนั้น ตำราเล่มนี้ยังสามารถใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา การควบคุมมลพิษและการบำบัดของเสีย (Pollution Control and Waste Treatment) รหัสวิชา 01216746 และ 01216451 โดยวัตถุประสงค์หลักของการศึกษารายวิชานี้ คือ การเล็งเห็นถึงความสำคัญของการควบคุมมลพิษ การบำบัดของเสีย และการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังที่จะให้นิสิต/นักศึกษา นักนวัตกร นักบริหาร นักสิ่งแวดล้อม และผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องสามารถนำประโยชน์จากการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการใช้วิธีการและแนวคิดที่ได้รับไปใช้ในการควบคุมมลพิษ การบำบัดของเสีย ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการศึกษาและประยุกต์ใช้หลักการของระบบนิเวศวิทยาอุตสาหกรรมในการมุ่งสู่เป้าหมาย การเรียนรู้วิธีการและเครื่องมือในการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การออกแบบด้านสิ่งแวดล้อม การวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เป็นต้น เครื่องมือทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เหล่านี้ มีไว้เพื่อควบคุม บำบัด ออกแบบ ประเมินและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น อันเป็นแนวคิดหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินกำรใช้ทรัพยากร การใช้พลังงานและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการตลอดทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์/บริการ อันจะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การออกแผนการดำเนินงานต่อไป นอกจากนั้น ตำราเล่มนี้ยังมีตัวอย่างกรณีศึกษาด้านการควบคุม บำบัด ออกแบบ ประเมิน และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบูรณาการเครื่องมือต่าง ๆ ทางสิ่งแวดล้อมกับเครื่องมือหรือองค์ความรู้ด้านอื่น ๆ โดยผู้เขียนได้ยกกรณีศึกษามาจากประสบการณ์การทำการวิจัยในโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการเผยแพร่จริง โดยเนื้อหาในตำราเล่มนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 9 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม อันเป็นการอธิบายแนวคิด ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงแนวทางในการเลือกเครื่องมือควบคุมและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม บทที่ 2 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม บทที่ 4 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บทที่ 5 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ บทที่ 6 นวัตกรรมเพื่อโลจิสติกส์สีเขียว บทที่ 7 คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ บทที่ 8 ควำมยั่งยืนของการบำบัดของเสียและของเสีย และบทที่ 9 ทิศทางของการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสำหกรรมในประเทศไทย ท้ายสุดนี้ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากการอ่านตำราเล่มนี้ไม่มาก ก็น้อย หากผู้อ่ำนพบข้อผิดพลาดประการใด โปรดแจ้งผู้เขียนเพื่อปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ตำราเล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป"

รายละเอียด

ISBN : 9786165866347

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 323 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 44.49 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup