0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 149.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือ ความเข้าใจและการใช้สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย เล่มนี้ เป็นผลงานแปลและ เรียบเรียงจากหนังสือภาษาอังกฤษชื่อ Understanding and Using Advanced Statistics ซึ่งแต่งโดย ฟอสเตอร์ มาร์คุส และยาฟวอร์สกี (Foster, Barkus and Yavorsky) ซึ่งใช้ทั่วไปในโลก ตีพิมพ์ใน 3 ประเทศ คือ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และอินเดีย เมื่อปี ค.ศ. 2006 โดยสำานักพิมพ์ SAGE แม้จะ ตีพิมพ์มานานถึง 10 ปี เนื้อหาสาระยังทันสมัย เพราะเป็นหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ การวิจัยที่ผู้ทำาวิจัยทั้งหลายต้องเข้าใจและใช้ให้เป็นงานวิจัยของตนเองในปัจจุบัน ทั้งเป็นการวิจัยใน วิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และการวิจัย ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และการบริหารการศึกษา การบริหารธุรกิจ การแพทย์ การสาธารณสุข รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และศาสตร์สาขาอื่นๆ เป็นต้น ผู้เขียนจัดเนื้อหาในแต่ละบทเป็นลำดับขั้นตอนตามความยากง่าย การจัดหัวข้อ การใช้ภาษาเขียน เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายสำาหรับผู้อื่นผู้อ่าน และนำไปใช้ได้แม้ไม่เคยใช้ค่าสถิตินั้นๆ มาก่อน แต่ละบทมีการกล่าวนำ อธิบายความหมาย และขั้นตอนในการทำการวิจัย มีสรุป อภิธานศัพท์ คำถาม คำตอบ มีบรรณานุกรม และแนะนำเอกสารอ่านเพิ่มเติมทุกบท ทั้ง 12 บท ของ ตำราเล่มนี้ ข้าพเจ้าในฐานะผู้เรียบเรียงเห็นว่า ตำาราภาษาอังกฤษเล่มนี้ ใช้ภาษาเรียบง่าย สามารถอ่านเข้าใจและศึกษาด้วยตนเองโดยง่าย แต่คงไม่แพร่หลายในผู้อ่านและผู้ใช้ในประเทศ จึงตัดสินใจ แปลเป็นภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ทั้งเล่มครบทั้ง 12 บท เพื่อให้ผู้อ่านได้ใช้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ดี ในการแปลข้าพเจ้าพยายามคงเนื้อหาและรูปประโยคไว้ตามเดิมเกือบทั้งหมด ยกเว้นบางรูปประโยค และบางคำที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมภาษาของไทย จึงมีการเรียบเรียงรูปประโยคใหม่ หรือ ใช้คำใหม่แทน เช่น คำสรรพนามในบางประโยค อาจหาคำนามมาแทนที่มีความหมายเดียวกัน ในประโยคก่อนๆ เป็นต้น

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 213 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 15.41 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Great idea

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup