0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

สาระเชิงอนุกรมฉบับนี้ปรับภาพความชัดเจนของคำว่า “โทรคมนาคม” คือหนึ่งในสี่สาขาหลักด้านวิชา การไฟฟ้า (ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ) โดยเนื้อหามิได้เน้นหนักด้านสื่อประสมหรือการหลอมรวมของการใช้งานเทคโนโลยีทั้งสี่ที่คาบเกี่ยวกัน หากครอบคลุมเฉพาะกับเพียงโทรคมนาคมหลักสาขาเดียว ซึ่งได้รับการจัดหมวดเฉพาะออกเป็นสามหัวข้อคือ ก) โทรคมนาคมทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์แขนงอื่นๆ ข) พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม ที่นำเสนอองค์ความรู้ระดับมูลฐาน ในระดับเข้าถึงได้สะดวก และ ค) เทคโนโลยีโทรคมนาคม กับการประยุกต์ใช้งานต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือทั่วไปที่เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายเป็นระดับความรู้พื้นฐาน “โทรคมนาคม” อันเป็นแกนเนื้อหาของสารานุกรมนี้ เมื่อพิจารณานิยามและคำจำกัดความที่มาจากการสืบค้นความหมายร่วมด้วยกับการกลั่นจากบทสารานุกรมต่างๆ ที่ได้รับมาจากทั่วพื้นที่ความรู้อันครอบคลุมได้ถึงของโครงการฯ จึงปรากฎขึ้นเป็น “การสื่อสารที่ช่วยลดระยะทางระหว่างบุคคล อุปกรณ์หรือระบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้น เพื่อใช้สำหรับการส่ง แพร่กระจายหรือนำพาด้วยวิธีการทางกลไฟฟ้า แสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ทางควอนตัม สำหรับการสื่อสัญญาณ ข้อความ เสียง ภาพ หรือสื่อประสมให้ผู้รับหรือระบบสามารถเข้าใจได้” : www.thaitelecomkm.org/TTE ร่วมสนับสนุนโครงการ Free eBook บริจาคตามสะดวก สมาคม IEEE Thailand section (ติดต่อ email: thailand_chapter@comsoc.org)

รายละเอียด

ISBN : 978-974-219-214-3

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 854 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 619.18 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ OQC academy

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว