Phonics For Parents พ่อแม่สอนลูกออกเสียงภาษาอังกฤษ (Part 1)

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 990.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ตลอดชีวิต

เนื้อหาทั้งหมด 19 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 6 นาที

อธิบายละเอียด เข้าใจง่าย

มีตัวอย่างการออกเสียงที่ถูกต้อง พร้อมทั้งทบทวนการออกเสียง

เหมาะสำหรับผู้ที่ฝึกฝนภาษาอังกฤษในทุกระดับ

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์ส Phonics For Parents พ่อแม่สอนลูกออกเสียงภาษาอังกฤษ (Part 1) เป็นหลักสูตรการฝึกฝนการอ่านออกเสียงอักษร
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถประสมคำและออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ด้วยความเข้าใจ


Phonics คือการสอนอ่าน เขียน และสะกดคำภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้ "รหัสเสียงอักษร" ซึ่งเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จำเป็นในการฝึกประสมเสียง เพื่อให้เกิดทักษะที่สามารถ ฟัง พูด และอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องเเม่นยำ
เกิดความเข้าใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไป

ตัวอย่างเช่น CAT ซึ่งผู้ที่ไม่ได้เรียน Phonics จะสะกด ซี-เอ-ที = แคท
แต่สำหรับการเรียนรู้วิธีประสมเสียงอ่านคำศัพย์ Phonics จะออกเสียงว่า คึ-แอะ-ทึ = แคท

การสอนให้เรียนรู้เสียงของตัวอักษร (Letter Sounds) เป็นการสอนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของตัวอักษร
กับเสียงที่พูดออกมาซึ่งผู้ที่ฝึกฝนจะชำนาญพอที่จะสามารถสะกดคำได้จากเสียง Dictation และสามารถประสมเสียงคำอ่านที่ถูกต้องได้ด้วยตนเอง


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ 
- เรียนรู้การออกเสียงตัวอักษร A-Z ที่ถูกต้อง
- เรียนรู้การประสมคำ สระ และตัวสะกด ให้ออกมาเป็นคำที่ถูกต้องได้ด้วยความเข้าใจ


คอร์สนี้เหมาะกับ
- บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการฝึกฝนการอ่านออกเสียง และการประสมคำภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
- พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ต้องการเรียนรู้การใช้ Phonics เพื่อที่จะสามารถนำไปทบทวนความรู้ให้กับลูกหลาน

ผู้สอน

ภัทร วิสิฐนรภัทร

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา PhonicsPlus

หลักสูตรของคอร์สนี้

Introduction
Introduction
2:58
แนะนำคอร์ส
2:35
บทเรียนที่ 1 การออกเสียงของตัวอักษร A-Z
บทเรียนที่ 1.1 การออกเสียงของตัวอักษร A-Z
4:33
บทเรียนที่ 2 การออกเสียงสระ
บทเรียนที่ 2.1 การออกเสียงสระ A และ E
5:53
บทเรียนที่ 2.2 การออกเสียงสระ I และ O
4:09
บทเรียนที่ 2.3 การออกเสียงสระ U
2:22
บทเรียนที่ 3 การผสมเสียงคำควบกล้ำ ตัวL และ ตัวR
บทเรียนที่ 3.1 การผสมเสียงคำควบกล้ำ ตัวL และ ตัวR
3:21
บทเรียนที่ 4 การออกเสียงพยัญชนะต้นที่มีตัวอักษร 2 ตัวขึ้นไป
บทเรียนที่ 4.1 การออกเสียงพยัญชนะต้นที่มีตัวอักษร 2 ตัวขึ้นไป
2:34
บทเรียนที่ 5 การออกเสียงตัวสะกดที่มีตัวอักษร 2 ตัว
บทเรียนที่ 5.1 การออกเสียงตัวสะกดที่มีตัวอักษร 2 ตัว
3:29
บทเรียนที่6 การออกเสียงคำที่มีพยัญชนะต้น 2 ตัว + สระ + ตัวสะกด 2 ตัว
บทเรียนที่ 6.1 การออกเสียงคำที่มีพยัญชนะต้น 2 ตัว + สระ + ตัวสะกด 2 ตัว
2:26
บทเรียนที่ 7 การออกเสียงสระเสียงที่ 2
บทเรียนที่ 7.1 การออกเสียงสระเสียงที่ 2 ของตัว A
4:15
บทเรียนที่ 7.2 การออกเสียงสระเสียงที่ 2 ของตัว E และ I
4:20
บทเรียนที่ 7.3 การออกเสียงสระเสียงที่ 2 ของตัว O และ U
3:58
บทเรียนที่ 8 การออกเสียง Phonogram
บทเรียนที่ 8.1 การออกเสียง Phonogram NG และ NK
2:44
บทเรียนที่ 8.2 การออกเสียง Phonogram SH และ PH
3:24
บทเรียนที่ 8.3 การออกเสียง Phonogram WH และ WR
2:48
บทเรียนที่ 8.4 การออกเสียง Phonogram TH และ DGE
3:55
บทเรียนที่ 8.5 การออกเสียง Phonogram CH และ TCH
4:00
สรุปและทบทวนบทเรียน
สรุปและทบทวนบทเรียน
2:35