ติว Grammar ทุกอย่าง เพื่อสอบ TOEFL

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,999.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ตลอดชีวิต

เนื้อหาทั้งหมด 53 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 23 ชั่วโมง 0 นาที

การใช้ Grammar เจาะลึกพร้อมสอบ

เรียนรู้พื้นฐานสำคัญการใช้ Grammar ให้ถูกต้องเพื่อการเขียน Essay

มี eBook เพื่อใช้ประกอบการเรียนให้ Download

เกี่ยวกับคอร์สนี้

สอนแกรมม่าติวสอบ TOEFL อย่างเข้มข้น ให้คุณรู้แกรมม่าทุกเรื่องเพื่อเตรียมสอบ เพื่อสามารถทำข้อสอบได้อย่างแม่นยำถูกต้อง และได้คะแนนตามต้องการ

จุดเด่นของคอร์ส
สรุป Grammar TOEFL มีดังนี้
- สรุป grammar เนื้อหาไวยากรณ์สั้น กระชับ ครบถ้วนสำหรับทำข้อสอบ TOEFL
- เน้นเนื้อหาไวยากรณ์ที่ออกสอบบ่อย และนำไปใช้ในการเขียน essay
- อธิบายละเอียด เข้าใจง่ายมีตัวอย่างประกอบและแนวข้อสอบครบถ้วน

ประวัติวิทยากร
ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์
- เป็นผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 53 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
- เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
- เป็นอาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 20 ปี
- เป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้สอน

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 53 เล่ม เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เป็นอาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาตรี โท เอก หลายมหาวิทยาลัย กว่า 30 ปี

หลักสูตรของคอร์สนี้

Introduction
Download เอกสารสำหรับการเรียน
0:11
ชุดที่ 1 พูดคุยเกี่ยวกับคอร์สนี้ และ toefl
6:45
ชุดที่ 2 แนะนำการเรียนการสอน
12:37
ชุดที่ 3 Noun ชนิดของคำนาม
30:06
ชุดที่ 4 การใช้คำนำหน้านาม
32:52
ชุดที่ 5 กาารใช้คำนามซ้อนคำนาม
24:36
ชุดที่ 6 appositive
30:36
ชุดที่ 7 function of noun and noun suffix
24:35
ชุดที่ 8 pronoun ทั้งหมดทุกเนื้อหา
41:27
ชุดที่ 9 Adjective ตำแหน่ง หน้าที่
33:31
ชุดที่ 10 การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์
28:36
ชุดที่ 11 ชุด adjective ที่แปลว่า ยิ่ง. . . ก็ยิ่ง. . .
41:58
ชุดที่ 12 การเรียง adjective หลายๆ คำ
28:11
ชุดที่ 13 การเปรียบเทียบคำ adjective
26:50
ชุดที่ 14 ชุดการใช้ adverb ขั้นกว่าที่แปลว่า ยิ่ง. . . ก็ยิ่ง. . .
7:11
ชุดที่ 15 Verb; principal & auxiliary verbs
40:22
ชุดที่ 16 present simple active voice
34:54
ชุดที่ 17 การเติม s, es ที่กริยา present simple tense
25:21
ชุดที่ 18 passive voice ของ present simple พร้อมตัวอย่างข้อสอบเก่า
25:29
ชุดที่ 19 Present Continuous ; active -passive voice พร้อมตัวอย่างข้อสอบ
17:24
ชุดที่ 20 present perfect; Active -Passive พร้อมตัวอย่างข้อสอบ
45:32
ชุดที่ 21 Past simple; Active&Passive พร้อมแนวข้อสอบ
29:26
ชุดที่ 22 Past Continuous ; Active& Passive พร้อมแนวข้อสอบ
30:09
ชุดที่ 23 Past Perfect; Active&Passive พร้อมแนวข้อสอบ
28:45
ชุดที่ 24 Future Simple; Active&Passive พร้อมแนวข้อสอบ
13:29
ชุดที่ 25 will have + Verb3 และโครงสร้าง had hoped
9:45
ชุดที่ 26 passive voice กรรม 2 ตัว และ to infinitive
28:59
ชุดที่ 27 การใช้ Verb3, Verb4 เป็น Adjective ขยายนาม
22:59
ชุดที่ 28 if clause เงือนไขที่ 1 เป็นจริงตามหลักวิทยาศาสตร์
28:18
ชุดที่ 29 if clause เงื่อนไขที่ 2, 3, 4
23:32
ชุดที่ 30 if clause เงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ และการใช้ unless
10:20
ชุดที่ 31 การใช้ wish that
13:37
ชุดที่ 32 การใช้ wish เงื่อนไขอื่นๆ
7:21
ชุดที่ 33 relative clause; who, which, that เป็นประธานของอนุประโยค
44:40
ชุดที่ 34 relative clause; which, that, whom เป็นกรรมของประโยค
26:51
ชุดที่ 35 Relative Clause;whom, which, that ลดรูป และใช้กับ preposition
33:32
ชุดที่ 36 relative clause; in which, on which, at which=where
11:38
ชุดที่ 37 Relative Clause; where, when, noun clause that
24:12
ชุดที่ 38 subordinate clause, หรือ adverb clause เนื้อหาสมบูรณ์และมีตัวอย่างข้อสอบด้วย
44:59
ชุดที่ 39 Verb Pattern การใช้กริยาสองตัวซ้อนกัน ในหลายๆ โครงสร้างของการใช้กริยา ที่ออกสอบเยอะ
35:51
ชุดที่ 40 Had better, would rather ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง
11:14
ชุดที่ 41 Causative Verb กลุ่ม have, make, get, let, help ใช้ตามโครงสร้าง
30:07
ชุดที่ 42 word choice; some, any, all
32:11
ชุดที่ 43 word choice ; การใช้ one of , some of
9:22
ชุดที่ 44 word choice; การใช้ much, little, a number, an amount
17:40
ชุดที่ 45 word choice; การใช้ most of the, almost all of the
8:56
ชุดที่ 46 word choice การใช้ one, another, the other; some, other, the other; some, others, the others
25:27
ชุดที่ 47 word choice; so, such, too, very
33:54
ชุดที่ 48 word choice; การใช้ the same as, the same; similar to, similar; like, alike, different from, different, differ
38:00
ชุดที่ 49 word choice; lie, lay, rise, raise
36:21
ชุดที่ 50 subject-verb agreement
42:26
ชุดที่ 51 tag question ครบถ้วนทุกเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ
36:13
ชุดที่ 52 Preposition ที่ใช้กับคำศัพท์เฉพาะ
31:38