หลักการบัญชีเบื้องต้น ใน 1 วัน (Introduction to Accounting)

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,500.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ภายใน 365 วัน

เนื้อหาทั้งหมด 84 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 1 นาที

สอนให้เข้าใจพื้นฐานบัญชีเบื้องต้น อาทิ โครงสร้างของการบัญชี ขั้นตอนการบัญชี สมการบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ งบกำไรขาดทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย เป็นต้น

พร้อมทำแบบฝึกหัดของหลักการบัญชีตั้งแต่ต้นจนออกรายงาน ที่จะทำให้เห็นภาพและเข้าใจหลักการบัญชีในเวลาไม่นาน

เกี่ยวกับคอร์สนี้

หลักการบัญชีเบื้องต้น หลายท่านสนใจเรื่องบัญชี เพื่อใช้เรียน ใช้สอบ หรือใช้ทำงาน หลายท่านใช้เวลาศึกษาจากตำราหลายเล่ม ก็ยังไม่เข้าใจ ในชุดเรียนรู้ชุดนี้จะอธิบาย ถึงที่มาที่ไปของหลักบัญชีเบื้องต้น รวมถึงขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่วิธีคิด, วิธีวิเคราะห์รายการค้า ไปจนถึงการผ่านรายการเดบิต, เครดิต, การลงบัญชีแยกประเภท, การออกงบดุล, งบกำไร-ขาดทุนจากตัวอย่าง รวมถึงการปรับปรุงบัญชี ค่าใช้จ่ายและรายรับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้ค้างรับ ตลอดถึงค่าเสื่อมราคา ชุดเรียนรู้นี้จะทำให้ท่านมองเห็นภาพของหลักการบัญชีและสามารถเข้าใจเรื่องบัญชีได้ง่ายและรวดเร็ว ภายในเวลา 1 วัน

ชุดเรียนรู้ชุดนี้ยังได้รับความนิยมจากนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ นำไปศึกษาประกอบวิชาที่เรียนในคณะบัญชี และนักศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารทุกสาขา ดูเพื่อเตรียมสอบ รวมไปถึงผู้บริหารและเจ้าของกิจการที่ต้องการเรียนรู้หลักการบัญชีที่เข้าใจง่าย ใช้เวลาไม่นาน พร้อมการทดลองทำแบบฝึกหัดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจเรื่องหลักการบัญชีได้อย่างรวดเร็ว แม้ไม่มีพื้นฐานเรื่องบัญชีมาก่อน
- เรียนรู้จากวิธีคิดและการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยภาษาง่ายๆ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียนระดับมัธยม นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการเรียนเพื่อให้เข้าใจหลักการบัญชีพื้นฐาน
- ผู้จัดการ, ผู้บริหารและเจ้าของกิจการทุกท่าน
- ผู้สนใจศึกษาเรียนรู้หลักการบัญชีทุกท่าน แม้ไม่มีพื้นฐานบัญชีมาก่อนก็สามารถเข้าใจง่าย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านบัญชีมาก่อนก็สามารถเข้าใจได้ในเวลาอันสั้น

ผู้สอน

วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

ผู้เขียนหนังสือและพัฒนาวิดีโอสอน ภาษาอังกฤษ Excel และ Access ของ CIStraining Se-ed Ookbee และ SkillLane

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทที่ 1 พื้นฐานหลักการบัญชี
1. บทนำ
3:54
2. ประโยชน์ของการบัญชี
4:09
3. โครงสร้างทางธุรกิจ
2:31
4. กิจการค้า
3:20
5. การลงทุน
1:52
6. การจัดหาเงิน
1:37
7. การดำเนินงาน
2:06
8. ความหมายและขั้นตอนการบัญชี
3:36
9. วัตถุประสงค์การบัญชี
3:29
10. กลุ่มผู้ใช้การบัญชี
2:08
บทที่ 2 สมการบัญชีและงบดุล
11. โครงสร้างทางธุรกิจและสมการบัญชี
4:14
12. งบดุล
3:05
13. สินทรัพย์
4:46
14. หนี้สิน
2:57
15. ส่วนของเจ้าของ
1:24
16. แบบฝึกหัดที่ 1-1
1:23
17. แบบฝึกหัดที่ 1-2
0:42
18. แบบฝึกหัดที่ 1-3
0:47
19. แบบฝึกหัดที่ 1-4
0:53
20. แบบฝึกหัดที่ 1-5
0:35
21. แบบฝึกหัดที่ 1-6
0:57
22. แบบฝึกหัดที่ 1-7
0:44
23. แบบฝึกหัดที่ 1-8
1:47
24. แบบฝึกหัดที่ 1-9
2:04
25. แบบฝึกหัดที่ 1-10
1:26
26. ตัวอย่างงบดุล
3:15
27. แบบฝึกหัดที่ 2
3:54
28. แบบฝึกหัดที่ 2 เฉลย
3:02
บทที่ 3 งบกำไรขาดทุน
29. งบกำไรขาดทุน
1:43
30. รายได้
1:33
31. ค่าใช้จ่าย
1:10
32. แบบฝึกหัดที่ 3
3:22
33. การวิเคราะห์รายการค้า
1:39
34. ตัวอย่างการวิเคราะห์ 1
3:10
35. ตัวอย่างการวิเคราะห์ 2
2:04
36. ตัวอย่างการวิเคราะห์ 3
1:42
37. ตัวอย่างการวิเคราะห์ 4
2:34
38. ผลกระทบรายการค้า
1:54
บทที่ 4 บัญชีแยกประเภท
39. บัญชีแยกประเภท
2:03
40. การลงบัญชี
4:00
41. ตัวอย่างการลงบัญชี 1
3:12
42. ตัวอย่างการลงบัญชี 2
2:13
43. ตัวอย่างการลงบัญชี 3
2:31
44. ตัวอย่างการลงบัญชี 4
1:30
45. ผังบัญชี
5:08
46. สมุดรายวันทั่วไป
0:53
47. สมุดรายวันทั่วไป 1
2:49
48. สมุดรายวันทั่วไป 2
1:57
49. แบบฝึกหัดที่ 4
2:16
50. แบบฝึกหัดที่ 4-1
1:48
51. แบบฝึกหัดที่ 4-2
1:17
52. แบบฝึกหัดที่ 4-3
2:29
53. แบบฝึกหัดที่ 4-4
1:34
54. แบบฝึกหัดที่ 4-5
1:21
55. แบบฝึกหัดที่ 4-6
3:01
56. แบบฝึกหัดที่ 4-7
1:07
57. แบบฝึกหัดที่ 4-8
1:05
58. แบบฝึกหัดที่ 4-9
1:01
59. แบบฝึกหัดที่ 4-10
3:18
60. แบบฝึกหัดที่ 5
1:25
61. แบบฝึกหัดที่ 5 เฉลย
0:57
62. แบบฝึกหัดที่ 6
2:49
63. แบบฝึกหัดที่ 6 เฉลย
4:54
64. แบบฝึกหัดที่ 7
0:35
65. แบบฝึกหัดที่ 7 เฉลย
0:45
66. แบบฝึกหัดที่ 8
0:57
67. แบบฝึกหัดที่ 8 เฉลย
1:40
68. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
2:06
69. แบบฝึกหัดที่ 9
1:48
70. แบบฝึกหัดที่ 9 เฉลย
1:47
บทที่ 5 การปรับปรุงบัญชี
71. รายการปรับปรุงบัญชี
1:13
72. เกณฑ์ทางบัญชี
2:26
73. ตัวอย่าง
3:54
74. การปรับปรุงและประเภท
2:27
75. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
0:45
76. ตัวอย่าง
3:44
77. รายได้รับล่วงหน้า
1:23
78. ตัวอย่าง
3:47
79. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
0:22
80. ตัวอย่าง
1:58
81. รายได้ค้างรับ
0:25
82. ตัวอย่าง
1:18
83. ค่าเสื่อมราคา
0:34
84. ตัวอย่าง
3:20