0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 31.00 ฿

เกี่ยวกับ

การเคลื่อนตัวทางกายภาพของจังหวัดเชียงใหม่สู่มหานครเชียงใหม่ เป็นเรื่องที่น่าสนใจถึงการถ่าโถมของนโยบายและอภิมหาโครงการที่ลงสู่ในพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเมืองขนานใหญ่เพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ครบวงจร ไม่ว่าจะมีโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทว่ายุทธศาสตร์ล่าสุดที่กำหนดให้เชียงใหม่นครศูนย์กลางการประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (HUB of MICE City) ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และเอเชียใต้ (BIMSTEC) หรือเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ คำถามมีอยู่ว่าเชียงใหม่พร้อมรับอุตสาหกรรมไมซ์อย่างเต็มที่หรือยัง และเมื่อรับมาเป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของพื้นที่อันหมายรวมถึงภาคเหนือแล้วจะมีความท้าทายที่สำคัญอย่างไร ซึ่งผู้เขียนได้ตั้งประเด็นที่ศึกษาเชิงลึกไว้ในเรื่องศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดเชียงใหม่ อันคาบเกียวกับนโยบายของภาครัฐกับการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นนครศูนย์กลางด้านไมซ์ บริบททางเศรษฐศาสตร์การเมือง และสังคม-สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบ และปัญหา อุปสรรค แนวคิด และข้อเสนอแนะในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ผ่านนโยบายและโครงการสำคัญขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ที่ใช้งบกว่า 3,000 ล้านบาทในการก่อสร้าง ศึกษาออกแบบ จึงคิดว่าหนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบผู้สนใจในอุตสาหกรรมไมซ์ และหน่วยงานที่กำลังศึกษาได้แน่นอน

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 124 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 26.65 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ปีนฟ้า ครีเอชั่น

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว