0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 119.00 ฿

เกี่ยวกับ

“จับเข่าเล่ามะเร็ง” เขียนโดย นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสําราญ รองผู้อํานวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ, นายแพทย์เชี่ยวชาญ (9 วช.) ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ภายในเล่ม เขียนด้วยภาษาง่ายๆ โดยทางสํานักพิมพ์ได้คัดสรรเนื้อหาจาก คอลัมน์สุขภาพยอดฮิต “รู้ทันมะเร็ง” ที่ลงทางหนังสือพิมพ์คมชัดลึก มาให้ผู้อ่านได้ทําความรู้จักกับโรคมะเร็ง และรู้วิธีป้องกันสุขภาพ อย่างง่ายๆ แต่มีความสําคัญมาไว้ ณ ที่นี้ โดยคุณหมอยังได้เพิ่มเติม ประเด็นต่างๆ ให้กระจ่างมากขึ้น เนื่องจากพื้นที่ทางหนังสือพิมพ์ มจี ํากดั ไมส่ ามารถอธบิ ายใหเ้ ขา้ ใจไดห้ มด เมอื่ อา่ น “จบั เขา่ เลา่ มะเร็ง ” จนจบแล้ว ผู้อ่านจะสามารถเข้าใจได้ง่ายๆ เหมือนคุยกับที่ปรึกษา ที่คุ้นเคย ในลักษณะการเปิดใจจับเข่าคุยกัน

รายละเอียด

ISBN : 9786165152990

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 147 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 14.06 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Nation Books

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว