0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 399.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรม MATLAB สำหรับการประมวลผลภาพถ่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจการเตรียมโปรแกรมสำหรับการพัฒนางานวิจัยและสามารถ เผยแพร่งานวิจัยดังกล่าวในการประชุมวิชาการหรือวารสารระดับนานาชาติได้ เนื้อหาหลักในหนังสือ เล่มนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1. การใช้โปรแกรม MATLAB เบื้องต้นสำหรับการประมวลผลภาพถ่าย 2. ความรู้พื้นฐานสาหรับการประมวลผลภาพถ่าย และ 3. การประยุกต์ใช้ทฤษฏีสำหรับการ ประมวลผลภาพถ่ายเพื่อการพัฒนาโปรแกรม ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย บทที่ 1 ถึง บทที่ 3 บทที่ 1 คือ พื้นฐานภาพดิจิตอล โดยจะอธิบายการเกิด ภาพ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน บทที่ 2 คือ การใช้งานโปรแกรม MATLAB เบื้องต้น บทนี้จะ อธิบายการเตรียมการพัฒนาโปรแกรมเพื่องานวิจัย วิธีการในการเตรียมโปรแกรมสำหรับเก็บข้อมูล การทดลอง บทที่ 3 คือการรับภาพประเภทต่างๆ ซึ่งจะมีตัวอย่างโปรแกรมในการรับภาพ ประเภท ภาพนิ่ง และ ภาพต่อเนื่อง ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย บทที่ 4 และ บทที่ 5 บทที่ 4 อธิบายองค์ประกอบพื้นฐานของภาพ โครงสร้างของภาพสำหรับโปรแกรม MATLAB การเข้าถึงค่าสีของแต่ละพิกเซล และการเปลี่ยนค่าสี ของแต่ละพิกเซล บทที่ 5 อธิบายการตรวจสอบค่าสี และ การแปลงภาพเป็นโหมดสีต่างๆ ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย บทที่ 6 ถึง บทที่ 10 บทที่ 6 กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ฮิสโตแกรมสาหรับการ ประมวลผลภาพ การกำหนดกรอบของวัตถุ บทที่ 7 อธิบายทฤษฏีเกี่ยวกับตัวกรองและการประยุกต์ใช้ ในการประมวลผลภาพ บทที่ 8 แสดงการหมุนภาพด้วยเมทริกซ์การหมุน บทที่ 9 อธิบายการวัดระยะ แบบต่างๆ และการนำมาประยุกต์สาหรับการประมวลผลภาพถ่าย บทที่ 10 อธิบายหลักการในการหา แกนหลัก เมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับบทที่ 8 จะสามารถจัดเรียงรูปร่างของวัตถุในแนวแกนที่ต้องการได้ และบทที่ 11 เป็นบทสุดท้ายที่ อธิบายการเตรียมงานวิจัยสำหรับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ ซึ่ง จะเหมาะสมกับนิสิตและนักศึกษา หรือ ผู้ที่สนใจในการทาวิจัยต่อไป เนื้อหาทั้ง 11 บท จะสอดคล้องซึ่งกันและกัน ถ้าผู้อ่านได้ศึกษาอย่างครบถ้วนจะสามารถเริ่มต้น การทำวิจัยได้และสามารถเผยแพร่งานวิจัยได้ต่อไป ความรู้ด้านการประมวลผลภาพถ่ายจากหนังสือเล่มนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับ Matlab ทุกเวอร์ชั่น และ ไลบรารี่ประมวลผลภาพถ่ายอื่นๆ เช่น OpenCV

รายละเอียด

ISBN : 9786164061736

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 300 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 54.71 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว