0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 255.00 ฿

เกี่ยวกับ

" หนังสือ “รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎี” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลัก สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา “รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administra- tion)” ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถานการศึกษา หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเนื้อหาสาระพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการศึกษาวิชา “รัฐประศาสนศาสตร์” ซึ่งมีวิวัฒนาการ สถานภาพ และขอบข่ายครอบคลุมกว้างขวาง ด้วยคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้อย่างหลากหลายในเชิงสหวิทยาการ ทั้งในด้าน • แนวการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในฐานะเป็นศาสตร์หนึ่ง • พัฒนาการทางทฤษฎีและแนวคิดของรัฐประศาสนศาสตร์ • ขอบข่ายของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ • องค์การและหลักการบริหารจัดการเบื้องต้น • พื้นฐานระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน • รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา • แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและทางเลือกสาธารณะ • รัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ การเมือง และการบริหาร "

รายละเอียด

ISBN : 978-974-414-316-7

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 396 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 175.05 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ EXPERNET

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว