AUDIO BOOK DETAILS

ประวัติศาสตร์กรีก-โรมัน พิมพ์ครั้งที่1


Category

Author
Narrator
Publisher

ซื้อฉบับนี้
ราคา 160 บาท

ABOUT THIS BOOK


หากอยากเข้าใจวัฒนธรรมตะวันตก ต้องเข้าใจความเป็นมาเป็นไปของกรีก-โรมัน และหากอยากจะเข้าใจวิถีและวัฒนธรรมของโลกก็ยิ่งต้องรู้จักประวัติศาสตร์ของกรีก-โรมัน ท่องไปในอารยธรรมมความรู้จักนักปรัชญายุคเริ่มแรกของโลกผู้วางรากฐานความคิดทั้งหลายทั้งมวลให้โลกก้าวตามพร้อมกับการศึกษาระบอบการปกครองของกรีกและโรมันที่ทำให้วันนี้โลกแทบทั้งใบ ยังต้องดิ้นรนไปให้ถึงจุดแห่งความหวังของประชาชนเป็นใหญ่ที่คือหนังสือที่คนรักประวัติศาสตร์ต้องหามาอ่าน

DETAILS


ISBN
Format
Size
Duration
: 9786167071466
: Audio
: 144.60 MB
: 05:09:05
Sale Date
Chapters
Country
Language
: 22/12/2559
: 13
: Thailand
: Thai


"OOKBEE" Line Official Account