AUDIO BOOK DETAILS

ABOUT THIS BOOK


หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเฉพาะปริศนาในงานประเพณีต่างๆ ที่แฝงข้อคิดดีๆ และเกร็ดความรู้ต่างๆ รวมทั้งความเชื่อในสมัยก่อน ทั้งงานบุญ งานประเพณีสำคัญที่รู้จักและคุ้นเคยมานาน พร้อมสอดแทรกภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้เห็นถึงคุณค่า และยังได้ความรู้ที่จะนำมาประพฤติปฎิบัติได้ต่อไป

DETAILS


ISBN
Format
Size
Duration
: 978-616-288-155-8
: Audio
: 99.88 MB
: 03:33:26
Sale Date
Chapters
Country
Language
: 16/02/2559
: 20
: Thailand
: Thai


"OOKBEE" Line Official Account