AUDIO BOOK DETAILS

90 วิธีสอนลูกให้เติบโตอย่างมั่นใจ


Category

Author
Narrator
Publisher

ซื้อฉบับนี้
ราคา 319 บาท

ABOUT THIS BOOK


"…การให้เด็กได้ทำอะไรด้วยตัวเอง ทำให้เขาเป็นคนเรียนรู้การใช้ชีวิตโดยตรง ให้เขาลองผิดลองถูก ทดลองทำดูผิดบ้างก็ถือเป็นการเรียนรู้ ถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาส พอเด็กโตขึ้นจะเป็นคนกล้าคิดกล้าทำ มั่นใจ เวลาจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรให้รู้เหตุผล ไม่ใช่ทำตามคนอื่นไปเรื่อยๆ นอกจากนั้นการที่เด็กสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ทำให้มีความคล่องตัวมีอิสระของชีวิต สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตัวเอง เอาตัวรอดในสังคมได้... "

DETAILS


ISBN
Format
Size
Duration
: 9786163012388
: Audio
: 81.55 MB
: 02:53:20
Sale Date
Chapters
Country
Language
: 07/01/2559
: 90
: Thailand
: Thai


"OOKBEE" Line Official Account