AUDIO BOOK DETAILS

กลยุทธ์ในชีวิตประจำวัน


Category

Author
Narrator
Publisher

ซื้อฉบับนี้
ราคา 149 บาท


ABOUT THIS BOOK


มาเรียนรู้หลักกลยุทธ์และหลักการเจรจาต่อรองเพื่อการใช้ชีวิตประจำวันของคุณให้ดียิ่งขึ้นผ่านคำอธิบายแบบอ่านเข้าใจได้ง่ายๆ และตัวอย่างสนุกๆ ที่มาจากประสบการณ์จริง

DETAILS


ISBN
Format
Size
Duration
: 978-616-9011729
: Audio
: 107.25 MB
: 03:49:06
Sale Date
Chapters
Country
Language
: 17/05/2557
: 20
: Thailand
: Thai


"OOKBEE" Line Official Account