เรียน Excel 2016 พื้นฐาน เข้าใจง่าย เน้นปฎิบัติ

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 990.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ตลอดชีวิต

เนื้อหาทั้งหมด 64 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 14 นาที

ผู้สอนใช้วิธีอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ พร้อมแสดงวิธีทำ เน้นให้ปฎิบัติได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ผู้ใช้งาน Excel เป็นประจำ และ ผู้ที่เริ่มเรียน Excel

เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนสามารถใช้ Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เรียนจะสามารถสร้างตารางงาน เวิร์กชีต สร้างสูตรคำณวน ใช้ฟังก์ชั่น สร้างกราฟ และพิมพ์งาน

ผู้เรียนสามารถไปเรียนต่อ Excel ขั้นสูงต่อไป

เกี่ยวกับคอร์สนี้

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นตาราง เป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายและมีประโยชน์มาก

หลักสูตร "เรียน Excel 2016 พื้นฐาน เข้าใจง่าย เน้นปฎิบัติ" ผู้สอนใช้วิธีอธิบายให้เข้าใจด้วยภาษาไทยง่ายๆ แต่ละเอียด พร้อมแสดงวิธีทำ ซึ่งผู้เรียนสามารถปฎิบัติตามได้

บทเรียนครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่เริ่มต้นถึงใช้งานได้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

* เริ่มจากการสร้างตารางงาน การคัดลอก (Copy) และวางข้อมูลในเซลล์ เปิด (Open) และบันทึก (Save) ไฟล์หรือเวิร์กบุ๊ค และไฟล์เทมเพลต (Template)

* การจัดรูปแบบข้อความ ตัวเลข วันที่ และเวลา (Format)

* ผู้เรียนจะได่้เรียนวิธีจัดการ ออกแบบและตกแต่ง เวิร์กชีต (Worksheet) หรือแผ่นงาน และแถว (Row) กับคอลัมน์ (Column) ของเวิร์กชีต

* การสร้างสูตรคำณวน แก้ไขและคัดลอกสูตร

* การใช้ฟังก์ชั่น (Function) ทางคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน ฟังก์ชั่นวันที่และเวลา ฟังก์ชั่นตรรกะ และฟังก์ชั่นข้อความ

* จะได้เรียนวิธีแทรก และปรับแต่ง รูปภาพ (Picture) รูปร่าง (Shape) ตัวอักษร และกราฟิกสมาร์ตอาร์ต (SmartArt)

* เรียนการสร้างกราฟ (Chart) และตกแต่งกราฟให้ดูโดดเด่น จนถึง การพิมพ์ (Print) เวิร์กชีต และการตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์ (Page Setup)


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

* ผู้เรียนสามารถใช้ Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

* สามารถสร้างตารางงาน เวิร์กชีต ตกแต่งเวิร์กชีต สร้างสูตรคำณวน ใช้ฟังก์ชั่น สร้างกราฟ จนถึงพิมพ์งาน

* ผู้เรียนสามารถไปเรียนต่อหลักสูตร Excel ขั้นสูงต่อไป

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

* นักเรียน นักศึกษา

* ผู้ที่ใช้งาน Excel เป็นประจำ

* ผู้ที่เริ่มเรียน Excel

* ผู้ที่ใช้ Excel ทุกเวอร์ชั่น


ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

ผู้เรียนไม่ต้องมีความรู้ Excel มาก่อน

ผู้สอน

กฤษณ์ อุดมจารุมณี

Software Developer ผู้มีประสบการณ์ใช้งาน Microsoft Excel กว่า 20 ปี

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์ส เรียน Excel 2016 พื้นฐาน เข้าใจง่าย เน้นปฎิบัติ
3:50
ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตร
1:01
แนะนำ Excel 2016
1. มารู้จัก Excel 2016
5:05
2. แถบเครื่องมือด่วนกับตัวเลือกแสดงริบบอนใช้ทำอะไร
2:43
3. วิธีใช้งานเซลล์ (Cell)
1:56
เวิร์กบุ๊ค (Workbook) หรือไฟล์ Excel
4. วิธีเปิดไฟล์ Excel
3:30
5. วิธีป้อนข้อมูล
4:01
6. วิธีบันทึก (Save) และปิดไฟล์ Excel
3:52
แถว (Row) และคอลัมน์ (Column)
7. วิธีตัด (Cut) คัดลอก (Copy) และวาง (Paste) ข้อมูล
3:10
8. วิธีแทรก (Insert) หรือลบ (Delete) แถวกับคอลัมน์
3:12
9. วิธีปรับความกว้างและความสูงของแถวกับคอลัมน์
2:29
จัดรูปแบบข้อความ (Format)
10. วิธีปรับแต่งข้อความ
4:43
11. วิธีจัดแนวข้อความ
2:41
12. วิธีจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ตอน 1
2:48
13. วิธีจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ตอน 2
2:51
14. วิธีจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ตอน 3
2:14
15. วิธีซ่อน (Hide) และยกเลิกการซ่อน (Unhide) แถว คอลัมน์และเวิร์กชีต
2:34
สูตรคำณวน
16. การสร้างสูตรคำณวน และลำดับก่อนหลังในการคำณวน
4:13
17. วิธีแก้ไขสูตรคำณวน
1:24
18. วิธีคัดลอกสูตรคำณวน และการอ้างอิงเซลล์แบบสัมพันธ์ (Relative Addressing)
1:30
19. วิธีสร้างสูตรคำณวนแบบยึดตำแหน่งเซลล์ (Absolute Addressing)
3:50
20. วิธีคัดลอกสูตรคำณวนข้ามเวิร์กชีต
1:55
จัดรูปแบบตัวเลข (Numeric) วันทีี่ (Date) และเวลา (Time)
21. วิธีกำหนดรูปแบบตัวเลข (Numeric)
3:57
22. วิธีกำหนดรูปแบบวันที่ (Date)
5:39
23. วิธีจัดรูปแบบเวลา (Time)
4:11
ฟังก์ชั่น (Function)
24. วิธีใช้ฟังก์ชั่นหาผลรวม (SUM)
3:58
25. วิธีใช้ฟังก์ชั่นหาค่ามากสุด (MAX) และหาค่าน้อยสุด (MIN)
4:30
26. วิธีใช้ฟังก์ชั่นหาค่าเฉลี่ย (AVERAGE)
4:45
27. วิธีใช้ฟังก์ชั่นหาผลรวมอัตโนมัติ (AUTOSUM)
4:15
28. วิธีใช้ฟังก์ชั่นวันที่และเวลา (Function Date and Time)
2:51
29. วิธีใช้ฟังก์ชั่นตรรกะ IF (Function Logical IF)
1:55
30. วิธีใช้ฟังก์ชั่นข้อความ (Function Text)
3:02
31. วิธีแก้ไขฟังก์ชั่น
1:06
แผ่นงานหรือเวิร์กชีต (Worksheet)
32. วิธีแทรก (Insert) เวิร์กชีต
2:19
33. วิธีทำสำเนา (Copy) เวิร์กชีต
2:03
34. วิธีสลับตำแหน่ง เติมสีแท็บ และลบเวิร์กชีต
2:09
35. วิธีแทรกรูปภาพ (Insert Pictures) ในเวิร์กชีต
3:24
36. วิธีปรับแต่งรูปภาพในเวิร์กชีต
3:51
37. วิธีแทรกรูปร่าง (Insert Shape) ในเวิร์กชีต
3:50
38. วิธีปรับแต่งรูปร่างและตัวอักษรศิลป์ในเวิร์กชีต
3:06
กราฟิกสมาร์ตอาร์ต (SmartArt)
39. แนะนำกราฟิกสมาร์ตอาร์ต (SmartArt)
1:39
40. วิธีสร้างกราฟิกสมาร์ตอาร์ต ตอน 1
3:53
41. วิธีสร้างกราฟิกสมาร์ตฟาร์ต ตอน 2
2:34
42. วิธีออกแบบกราฟิกสมาร์ตอาร์ต
2:21
43. วิิธีปรับแต่งรูปแบบของรูปร่างและตัวอักษรในกราฟิกสมาร์ตอาร์ต
3:59
แผนภูมิหรือกราฟ (Chart)
44. แนะนำแผนภูมิหรือกราฟ (Chart)
1:35
45. วิธีสร้างกราฟคอลัมน์กับกราฟแท่ง
2:24
46. วิธีเพิ่มและลบกลุ่มข้อมูลในกราฟ
2:28
47. วิธีเพิ่มและจัดส่วนประกอบของกราฟ
5:00
48. วิธีออกแบบสไตล์ของกราฟ
2:21
49. วิธีปรับแต่งรูปร่างและตัวอักษรในกราฟ
3:34
50. วิธีย้ายและลบกราฟ
2:07
51. วิธีสร้างกราฟวงกลม
2:36
52. วิธีออกแบบสไตล์ของกราฟวงกลม
2:13
53. วิธีปรับแต่งรูปร่างและตัวอักษรในกราฟวงกลม
2:56
การพิมพ์เวิร์กชีต (Print)
54 วิธีพิมพ์เวิร์กชีต (Print)
2:57
55. วิธีกำหนดพื้นที่การพิมพ์ (Print Area) และแบบเรียงพิมพ์
2:32
56. วิธีวางแนว เลือกกระดาษ ตั้งระยะขอบกระดาษ และเลือกมาตราส่วนการพิมพ์
2:41
57. วิธีใช้หน้าต่างการตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)
3:03
58. วิธีเพิ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษ (Header/Footer) ของงานพิมพ์
3:18
59. วิธีกำหนดให้พิมพ์แถวและคอลัมน์ซ้ำ (Print Titles)
4:04
เทมเพลต (Template)
60. เทมเพลต (Template) คืออะไร
2:24
61. วิธีใช้เทมเพลตสำเร็จรูป
3:18
62. วิธีบันทึกเทมเพลตส่วนบุคคล (Save Template)
2:15